Loading...

Η αναγνωριστική απόφαση ως "εκτελεστός τίτλος" - ΜΠρΑθ 29163/2011 ΤΝΠ "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" (ΔΣΑ)

Στα πλαίσια του οικογενειακού δικαίου, βρίσκομαι πολλές φορές αντιμέτωπος με το ερώτημα αν πρέπει οι αγωγές μας να είναι καταψη...

Στα πλαίσια του οικογενειακού δικαίου, βρίσκομαι πολλές φορές αντιμέτωπος με το ερώτημα αν πρέπει οι αγωγές μας να είναι καταψηφιστικές ή αναγνωριστικές. 

Μάλιστα - λόγω της γνωστής αν μη τι άλλο "πολυμάθειας" των Ελλήνων - το ερώτημα είναι πιο κατηγορηματικά διατυπωμένο: "και που χρησιμεύουν οι αναγνωριστικές αγωγές τέλος πάντων;"

Η απάντηση δίνεται από την παρακάτω απόφαση, ειλημμένη από την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, όπου τελεσίδικη δικαστική απόφαση για συμμετοχή στα αποκτήματα, της οποίας το αίτημα παραδεκτώς περιορίστηκε εν μέρει από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, είναι εκτελεστός τίτλος που νομίμως προκαλεί την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Σε απλά ελληνικά, όταν βγει εφετειακή απόφαση (η αν περάσει η προθεσμία της εφέσεως για μία πρωτόδικη), έχουμε μπορούμε πλέον να προβούμε στην έκδοση εκτελεστού τίτλου (δηλ. διαταγής πληρωμής) με την έννοια του 904 ΚΠολΔ, ο οποίος μας δίνει το δικαίωμα να προβούμε σε αναγκαστική εκτέλεση.

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο της αποφάσεως.

σ.σ.: στο πρωτότυπο κείμενο είχαν εμφιλοχωρήσει από προφανή παραδρομή λάθη νομικής ορολογίας, τα οποία και διορθώσαμε. Η ταχύτητα είναι τις πιο πολλές φορές κακός σύμβουλος. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες που τα επεσήμαναν. 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αριθμός Διαταγής 29163/2011

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Δημοσθένης Γ. Βλάχος, Πρόεδρος Πρωτοδικών.

............

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την από 1ης Νοεμβρίου 2011 αίτηση της ..., κατοίκου Αθηνών, οδός ... και που υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο Τασία Βασιλακοπούλου-Πουλή (ΑΔΤ ΔΣΑ 6615).

Κατά

Του ..., κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός ..., με την οποία ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτηση, ήτοι την υπ' αριθμόν 3083/2010 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623-634 Κ.Πολ.Δ.


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτησή της, δηλαδή την υπ' αριθμ. 3083/2010 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία δέχθηκε τυπικά και κατ' ουσίαν την από 7 Μαρτίου 2009 και αριθμό καταθ. 5687/2009 έφεση της αιτούσας εξαφάνισε την πρωτόδικη υπ' αριθμ. 6521/2007 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κράτησε και δίκασε την υπόθεση κατ' ουσίαν, δέχθηκε εν μέρει την από 20 Φεβρουαρίου 2006 αγωγή της αιτούσης και αναγνωρίζει ότι ο καθού της οφείλει το ποσό των 33.113 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 15-03-2006 χρόνο επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.


Ειδικότερα: Κατά του καθού η αίτηση η αιτούσα ήσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) την από 20 Φεβρουαρίου 2006 και αριθμ. καταθ. 48175/2504/2006 αγωγή με την οποία ζητούσε να καταδικασθεί ο καθού η αίτηση .... να καταβάλει σε αυτή, για την συμβολή της στα αποκτήματα κατά την διάρκεια του γάμου τους (άρθρο 1400 Α.Κ), το συνολικό ποσό των ευρώ 156.126,19, όπως παραδεκτά κατ' άρθρα 223 εδ.β και 295 παρ.1 εδ. β ΚΠολΔ με τις προτάσεις της περιόρισε το καταψηφιστικό αίτημα σε αναγνωριστικό, κατά το οποίο αυξήθηκε η περιουσία του καθού (διαμέρισμα) από τη δική της συμβολή σύμφωνα με τον πραγματικό υπολογισμό (195.157,74 χ 80%) και το ποσό των 7.630,22 ευρώ που αντιστοιχεί στη συμβολή της κατά 80% στην αξία του οικιακού εξοπλισμού, άλλως και επικουρικώς επικαλούμενη τον τεκμαρτό υπολογισμό της συμβολής της στην επαύξηση της περιουσίας του εναγομένου κατά ποσοστό 1/3 να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να της καταβάλει το ποσό των 68.231,84 ευρώ (για το διαμέρισμα και τον οικιακό εξοπλισμό), εντόκως νομίμως κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα στην αγωγή αυτή. Επί της αγωγής αυτής της αιτούσας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6521/2007 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) που δεκτή εν μέρει ως βάσιμη στην ουσία της και αναγνώρισε ότι ο καθού η αίτηση οφείλει να καταβάλει στην αιτούσα ως συμβολή της στα αποκτήματα κατά την διάρκεια του γάμου της με τον καθού το ποσό των ευρώ 13.113, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (15-03-2006) και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Κατά της υπ' αριθμ. 6521/2007 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) και κατά του καθού η αίτηση, η αιτούσα άσκησε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών την από 7 Μαρτίου 2009 (αριθμό καταθ. 5687/2009) έφεσή της, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3083/2010 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε τυπικά και κατ' ουσίαν την ως άνω έφεση εξαφάνισε την πρωτόδικη υπ' αριθμ. 6521/2007 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κράτησε και δίκασε την υπόθεση κατ' ουσίαν, δέχθηκε εν μέρει την ως άνω από 20 Φεβρουαρίου 2006 αγωγή και αναγνωρίζει ότι ο καθού οφείλει στην αιτούσα το ποσό των 33.113 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 15-03-2006 χρόνο επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.


Επειδή επί της από 20 Φεβρουαρίου 2006 (αριθμ. καταθ. 48175/2504/2006) αγωγή της αιτούσας έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 3083/2010 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή και η οποία αναγνώρισε ότι ο καθού η αίτηση οφείλει να καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (33.113) με το νόμιμο τόκο από την 15-03-2006 χρόνο επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.


Επειδή μετά τα ανωτέρω προκύπτει και αποδεικνύεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ο καθού οφείλει να καταβάλει στη αιτούσα το ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (33.113) το οποίο έχει αναγνωρισθεί τελεσίδικα ότι της οφείλει, με το νόμιμο τόκο από την 15-03-2006 και μέχρι την πλήρη εξόφληση.


Επειδή η απαίτηση της αιτούσης δεν εξαρτάται από αίρεση προθεσμία ή όρο ή αντιπαροχή, αλλά είναι εκκαθαρισμένη και απαιτητή κατά τα εκτεθέντα και αποδεικνύεται, ως προς το ύψος και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα της από την ως άνω σε ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο προσκομιζόμενης και επικαλούμενης υπ' αριθμ. 3083/2010 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, με την οποία να υποχρεωθεί ο καθού η αίτηση ..., να καταβάλει στην αιτούσα το ανωτέρω ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (33.113) με το νόμιμο τόκο από την 15-03-2006 και μέχρι την πλήρη εξόφληση, το οποίο εγγράφως αποδεικνύεται ότι της οφείλει.


Επειδή ο καθού η αίτηση είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (33.113) με το νόμιμο τόκο από την 15-03-2006 και μέχρι την πλήρη εξόφληση σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.


Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη και βάσιμη (άρθρ. 623 ΚΠολΔ., άρθρο 1400 Α. Κ. αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα) και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα.


Επειδή έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη της συζητήσεως τα δικαστικά ένσημα υπέρ του ΤΑ.Ν., Τ.Π.Δ.Α. και ΤΑΧΔΙΚ, καθώς και το γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ.Α. (αριθμ. δικ. ενσήμου ...) όπως γίνεται φανερό, από τις διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες προσάγονται πρέπει να γίνει ουσιαστικά δεκτή, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν δέκα τριών (33.113) με το νόμιμο τόκο από την 15-03-2006 και μέχρι την πλήρη εξόφληση και ευρώ 562,007 για τα δικαστικά έξοδα έκδοσης αυτής της Διαταγής Πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 12-12-2011.

Ο Δικαστής   Ο Γραμματέας   
 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________
Οικογενειακό Δίκαιο 3945199022366451881

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item

ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ