Φόρτωση...

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2015: Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 [ΚΥΑ 7534/20.08.2015 ΦΕΚ Β΄1794/20.08.2015]

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7534
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3−1−2011).


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων…» (Α΄/20), το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/21).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3869/ 31−7−2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/130) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010.» (ΦΕΚ Β΄/1/3−1−2011);;;.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, τροποποιούμε την υπ’ αριθμό Ζ1−1398 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ Β΄/1/3−1−2011) ως ακολούθως:
*****
1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Νόμο 3869/2010 ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.
ε) πρόσφατο Ε9 στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.
η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών
θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.
ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη
ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.
2. Καθορίζουμε το υπόδειγμα τυποποιημένης αίτησης για υπαγωγή στον Ν. 3869/31−7−2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 130) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το Παράρτημα Ι το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπόδειγμα αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1
(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)
ΑΙΤΗΣΗ
(Άρθρου 4, άρθρου 5 παρ. 3 και άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β΄του ν. 3869/2010, ως και του άρθρου 781 ΚΠολΔ)
1)     Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Κατοικία:
Τηλέφωνο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας:
ΑΦΜ:
2)     Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Κατοικία:
Τηλέφωνο:
Ημερομηνία γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας:
ΑΦΜ:

ΠΡΟΣ
(Κατάλογος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Φ.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο)
1)      
2)      
3)      
.....
1)      [ Εισαγωγικά. Σύντομο ιστορικό υπερχρέωσης. Πότε αναλήφθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις, πότε δημιουργήθηκαν οι (τυχόν) οφειλές προς το δημόσιο και / ή  σε Φ.Κ.Α., πότε επήλθε η μόνιμη αδυναμία πληρωμών, λόγοι μόνιμοι αδυναμίας πληρωμών.]


2)     Κατάλογος ακίνητης περιουσίας αιτούντος / αιτούντων και δικαιώματα σε αυτά.
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ Μ2
ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ %
ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

3)     Κατάλογος καταθέσεων σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά η αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΧΩΡΑ (ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

4)     Κατάλογος κινητής περιουσίας (αναλυτική κατάσταση Ι.Χ., σκαφών κλπ). Απαραίτητη η αναφορά του έτους απόκτησής τους
α)
β)
γ)
δ)
....
5)     Κατάσταση Εισοδημάτων *
Μηνιαίο εισόδημα 1ου αιτούντος
Μηνιαίο εισόδημα 2ου αιτούντος
α. από εργασία:
α. από εργασία:
β. από σύνταξη:
β. από σύνταξη:
γ. από εκμετάλλευση ακινήτων :
γ. από εκμετάλλευση ακινήτων :
δ. από εταιρικές συμμετοχές :
δ. από εταιρικές συμμετοχές :
ε.  από τόκους καταθέσεων:
ε.  από τόκους καταθέσεων:
στ. από κάθε άλλη πηγή :
στ. από κάθε άλλη πηγή :

*ακαθάριστα

6)     Κατάσταση πιστωτών με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή απαιτήσεις
α/α
Πιστωτής όνομα / επωνυμία
Συνολική απαίτηση
Κεφάλαιο
Τόκοι/Προσαυξήσεις
Έξοδα
Ημερομηνία Βεβαίωσης Οφειλών
Είδος ασφάλισης
Τυχόν καταγγελία
Ημερομηνία Καταγγελίας-                     Σημ.: Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται στη δεύτερη στήλη το όνομα των πιστωτών που διατηρούν απαιτήσεις σε βάρος των αιτούντων, στην τρίτη στήλη η αιτία της απαίτησης, στην τέταρτη στήλη το συνολικό ποσό της οφειλής, ενώ στην πέμπτη, έκτη και έβδομη στήλη αναλύεται η εκάστοτε οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εν συνεχεία, στην όγδοη στήλη καταγράφεται η ημερομηνία βεβαίωσης των επιδίκων οφειλών, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παρεχόμενες από τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα και προσκομιζόμενες ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου αναλυτικές καταστάσεις των οφειλών, στην ένατη στήλη εμφανίζονται τυχόν εμπράγματες ασφάλειες και επιβληθέντα βάρη επί της ακίνητης περιουσίας των αιτούντων, στη δέκατη στήλη συμπληρώνεται η τυχόν ύπαρξη καταγγελίας της εκάστοτε δανειακής σύμβασης και στην τελευταία στήλη η ημερομηνία της καταγγελίας.

7)     Κατάσταση οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο
α/α
Φορέας*
Ποσό βεβαιωμένης Οφειλής
Ημερομηνία**
Κεφάλαιο Οφειλής
Προσαυξήσεις / Πρόστιμα


* Αναγράφεται ο φορέας του Δημοσίου, ή ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο οι αιτούντες έχουν βεβαιωμένες οφειλές.
** Αναγράφεται η ημερομηνία βεβαίωσης της κάθε οφειλής.

8)     Κατάσταση απαιτούμενων δικαιολογητικών που προσκομίζονται για κάθε αιτούντα

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
γ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
δ) πρόσφατο Ε9
ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή
πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή
βεβαίωση ανεργίας / κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
στ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών
η) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων
θ) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
ι) τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων του αιτούντος
ια) βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο
ιβ) βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης
ιγ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος
ιδ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)
ιε) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη
-          

-          

-                      


9)     Πρόταση σχεδίου διευθέτησης (άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3869/2010)
α) Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, όπως εκτίθεται παρακάτων, συμπληρώνεται από τον/ τους αιτούντες, οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν καταβολές ποσών είτε σε σταθερές δόσεις (στοιχείο 9 α ii).
i) Καταβολές σε σταθερές δόσεις
αα/α
Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο)
Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο)
Συνολική Απαίτηση
Προτεινόμενες καταβολές σε σταθερές δόσεις ανά...
Αριθμός δόσεων
Ποσό
Συνολικό Ποσό ΚαταβολώνΔυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των .... ευρώ μηνιαίως σε σταθερές δόσεις για τους επόμενους .... μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σσς, όπως παρατίθεται στον παραπάνω  πίνακα.

ii) Καταβολές σε Ευέλικτες Δόσεις
αα/α
Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο)
Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο)
Συνολική Απαίτηση
Προτεινόμενες καταβολές σε ευέλικτες δόσεις ανά...
Αριθμός δόσεων
Ποσό
Χρόνος Καταβολής
Συνολικό Ποσό Καταβολών

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των .... ευρώ μηνιαίως σε ευέλικτες δόσεις για τους επόμενους .... μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σσς, όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.
iii) Καταβολές εφάπαξ
αα/α
Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο)
Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο)
Συνολική Απαίτηση
Προτεινόμενες καταβολές σε ευέλικτες δόσεις ανά...
Ποσό
Χρόνος Καταβολής

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των .... ευρώ εφάπαξ την .... (χρόνος καταβολής), όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.
iii) Καταβολές εφάπαξ, σε σταθερές και Ευέλικτες δόσεις
αα/α
Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο)
Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο)
Συνολική Απαίτηση
Προτεινόμενες καταβολές
Συνολικό πόσό Καταβολών
εφάπαξ
Δόσεις
Σταθερές ανά ..
Ευέλικτες
Αριθμός δόσεων
Ποσό
Αριθμός δόσεων
Ποσό
Χρόνος ΚαταβολήςΔυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των ... ευρώ, που αναλύεται σε: 1) .... ευρώ μηνιαίως σε σταθερές δόσεις για ... μήνες 2) .... ευρώ σε ευέλικτες δόσεις για ... μήνες, και 3) σε .... ευρώ εφάπαξ την ... , όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.
β) [Άλλο αίτημα (λ.χ. αίτημα εξαίρεσης κινητής και / ή ακίνητης περιουσίας από τη ρευστοποίηση, χορήγηση περιόδου χάριστος, αιτήματα άρσης παρακράτησης κλπ) – συνοπτική παράθεση των λόγων που συνηγορούν στην ικανοποίηση των επιπρόσθετων αιτημάτων]
           


γ) Σε περίπτωση επικύρωσης του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης του / των οφειλέτη / ών
Ημερομηνία επικύρωσης προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης (σε περίπτωση επικύρωσης του σχεδίου Διευθέτησης):
... / ... / 20 ...

10)  Αίτημα δικαστικής ρύθμισης χρεών (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3869/2010, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές στη βάση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης)

α) Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των ..... ευρώ μηνιαίως για τους επόμενους ..... μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σας, συμμέτρως διανεμόμενο προς όλους τους πιστωτές.
β) [Άλλα αιτήματα ((λ.χ. αίτημα εξαίρεσης κινητής και / ή ακίνητης περιουσίας από τη ρευστοποίηση, χορήγηση περιόδου – συνοπτική παράθεση των λόγων εξαίρεσης]

11) Αίτημα προσωρινής διαταγής (άρθρο 4 παρ. 3, άρ. 781 ΚΠολΔ)
α) [Συνοπτική παράθεση των λόγων χορήγησης προσωρινής διαταγής (λχ καταγγελίες δανειακών συμβάσεων, ύπαρξη διαταγών πληρωμής κλπ). Αναφορά και προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων).
     
     β) Για τους αναφερόμενους λόγους και μέχρι την συζήτηση της παρούσας αίτησής μας και την έκδοση οριστικής απόφασης από το Δικαστήριό Σας, αιτούμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των .... ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς όλους τους πιστωτές προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα αίτηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Slider 8841573778419944889

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με