Φόρτωση...

ΠΟΛ. 1009/20.1.2016 «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.» ΦΕΚ Β΄48/20.1.2016


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 50 του Π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α΄/1989).
γ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/2002).
δ) Του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄/1982)  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/1984) και του άρθρου 41α όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄/1996).
ε) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/03−01−1989).
στ) Της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄/23−03−1990).
ζ) του άρθρου 103 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/ 29−08−2014).
2. Την υπ’ αριθ. 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Την υπ’ αριθ. 4446/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 ΠΟΛ. 1149 (ΦΕΚ−549/Β΄/15.07.1994) απόφαση, όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27−02−2007 ΠΟΛ.1034 (ΦΕΚ 269/Β΄/28−02−2007) απόφαση, με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας».
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28−12−2010 ΠΟΛ.1200 (ΦΕΚ 2038/Β΄/29−12−2010) απόφαση, με θέμα «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ. 41 και 41α του Ν. 1249/1982 και 14 του Ν. 1473/1984 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων».
7. Την ΠΟΛ. 1093/29−4−2013 (ΦΕΚ 1068/Β΄/29−4−2013), απόφαση, με θέμα «Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης−Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής».
8. Τις αποφάσεις με ΠΟΛ. 1040/26−2−2011 (ΦΕΚ 434/Β΄/ 2011) και ΠΟΛ. 1156/28−6−2013 (ΦΕΚ 1627/Β΄/2013).
9. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3−12−1996 ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ 1155/Β΄/1996) και 1020562/486/00ΤΥ/Δ΄/27−02−2007 ΠΟΛ. 1033 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) αποφάσεις Υπ. Οικονομικών.
10. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982, που συγκροτήθηκαν με τις αριθ.: 2/74979/0004, 2/74978/0004, 2/74977/0004, 2/74975/0004 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 868/ ΥΟΔΔ/27−11−2015).
11. Την υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/6−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα μπορεί να δημιουργηθεί δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό η οποία όμως δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί δεδομένου ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες θα έχει εφαρμογή,

αποφασίζουμε:

1. Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1040/26−2−2011 (ΦΕΚ 434/Β΄/2011) και ΠΟΛ. 1156/28−6−2013 (ΦΕΚ 1627/Β΄/2013), οι οποίες εκδόθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982, καταργούνται.

2. Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές οι οποίες είχαν καθοριστεί με τις με αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27−02−2007 ΠΟΛ. 1034 (ΦΕΚ 269/Β΄/28−02−2007), 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28−12−2010 ΠΟΛ. 1200 (ΦΕΚ 2038/Β΄/29−12−2010) και ΠΟΛ. 1093/29−4−2013 (ΦΕΚ 1068/Β΄/29−4−2013) αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών που τις συνοδεύουν, ως ακολούθως:

α. Τιμές Ζώνης (Τ.Ζ.)

T.Z. πριν την προσαρμογή
T.Z. μετά την προσαρμογή
T.Z. πριν την προσαρμογή
T.Z. μετά την προσαρμογή
T.Z. πριν την προσαρμογή
T.Z. μετά την προσαρμογή
400
400
1.950
1.600
3.600
3.450
450
450
2.000
1.650
3.650
3.500
500
500
2.050
1.700
3.700
3.550
550
550
2.100
1.700
3.750
3.600
600
600
2.150
1.750
3.800
3.650
650
600
2.200
1.800
3.900
3.700
700
650
2.250
1.850
4.000
4.000
750
700
2.300
1.900
4.050
4.050
800
750
2.350
1.900
4.150
4.150
850
800
2.400
1.950
4.200
4.200
900
850
2.450
2.000
4.300
4.300
950
900
2.500
2.050
4.350
4.350
1.000
900
2.550
2.150
4.400
4.400
1.050
900
2.600
2.200
4.450
4.450
1.100
950
2.650
2.250
4.550
4.550
1.150
1.000
2.700
2.250
4.600
4.600
1.200
1.050
2.750
2.300
4.700
4.700
1.250
1.050
2.800
2.350
4.750
4.750
1.300
1.100
2.850
2.400
4.800
4.800
1.350
1.150
2.900
2.450
4.850
4.850
1.400
1.200
2.950
2.500
5.000
5.000
1.450
1.250
3.000
2.550
5.150
5.150
1.500
1.250
3.050
2.800
5.250
5.250
1.550
1.250
3.100
2.800
5.400
5.400
1.600
1.300
3.200
2.900
5.650
5.650
1.650
1.350
3.250
2.950
5.700
5.700
1.700
1.400
3.300
3.000
5.800
5.800
1.750
1.450
3.350
3.050
6.250
6.250
1.800
1.450
3.400
3.100
7.000
7.000
1.850
1.500
3.450
3.150
8.500
8.500
1.900
1.550
3.500
3.200
8.800
8.800

β. Συντελεστές Εμπορικότητας (Σ.Ε.)

Σ.Ε. πριν την προσαρμογή
Σ.Ε. μετά την προσαρμογή
Σ.Ε. πριν την προσαρμογή
Σ.Ε. μετά την προσαρμογή
Σ.Ε. πριν την προσαρμογή
Σ.Ε. μετά την προσαρμογή
1,1
1,0
3,8
3,2
6,5
5,4
1,2
1,0
3,9
3,3
6,6
5,5
1,3
1,2
4,0
3,4
6,7
5,6
1,4
1,3
4,1
3,5
6,8
5,6
1,5
1,4
4,2
3,6
6,9
5,7
1,6
1,5
4,3
3,6
7,0
5,8
1,7
1,6
4,4
3,7
7,1
5,9
1,8
1,6
4,5
3,8
7,2
6,0
1,9
1,7
4,6
3,9
7,3
6,0
2,0
1,8
4,7
4,0
7,4
6,1
2,1
1,9
4,8
4,0
7,5
6,2
2,2
2,0
4,9
4,1
7,6
6,3
2,3
2,0
5,0
4,2
7,7
6,4
2,4
2,1
5,1
4,3
7,8
6,4
2,5
2,2
5,2
4,4
7,9
6,5
2,6
2,3
5,3
4,4
8,0
6,6
2,7
2,4
5,4
4,5
8,1
6,7
2,8
2,4
5,5
4,6
8,2
6,8
2,9
2,5
5,6
4,7
8,3
6,8
3,0
2,6
5,7
4,8
8,4
6,9
3,1
2,7
5,8
4,8
8,5
7,0
3,2
2,8
5,9
4,9
8,6
7,1
3,3
2,8
6,0
5,0
8,7
7,2
3,4
2,9
6,1
5,1
8,8
7,2
3,5
3,0
6,2
5,2
8,9
7,3
3,6
3,1
6,3
5,2
9,0
7,4
3,7
3,2
6,4
5,3Οι τιμές των συντελεστών οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πίνακες τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) και συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) καθώς και τα διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιμών παραμένουν ως έχουν.

3. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με υπ’ αριθ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09−06−1994 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

4. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κατηγοριών κτιρίων της με αριθ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3−12−1996 ΠΟΛ.1310 (ΦΕΚ 1155/Β΄/1996) απόφασης Υπ. Οικονομικών εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας όπως ορίσθηκαν με την με αριθ. πρωτ.1020562/486/00ΤΥ/Δ΄/27−02−2007 ΠΟΛ.1033 (ΦΕΚ 268/Β΄/2007) απόφαση.

5. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 21/5/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ.


Slider 1001295690701606757

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με