Φόρτωση...

Ν. 4360/2016 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ» ΦΕΚ Α' 9/29.1.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (L 338)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο της ρύθμισης

(άρθρο 1 της Οδηγίας)
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 ρυθμίζουν: α) την αναγνώριση στην Ελλάδα ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που εκδόθηκε σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατάσσει μέτρο προστασίας ενός προσώπου από εγκληματική ενέργεια άλλου προσώπου, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ή τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα και αξιοπρέπεια αυτού ή την προσωπική ελευθερία του ή τη γενετήσια ακεραιότητά του, για τη συνέχιση της προστασίας του στην Ελλάδα και β) την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης εντολής που απευθύνει η Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Ορισμοί

(άρθρο 2 της Οδηγίας)
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 18 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «ευρωπαϊκή εντολή προστασίας»: απόφαση ή διάταξη δικαστικής ή άλλης ισοδύναμης αρχής κράτουμέλους, σχετική με μέτρο προστασίας που έχει επιβληθεί σε ένα πρόσωπο προς όφελος άλλου προσώπου για τη διασφάλιση της συνέχισης της προστασίας του σε άλλο κράτοςμέλος, β) «μέτρο προστασίας»: μία ή περισσότερες από τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς του άρθρου 4, που επιβάλλονται σε ποινικές υποθέσεις σε φυσικό πρόσωπο για την προστασία άλλου προσώπου από τον κίνδυνο τέλεσης αξιόποινης πράξης σε βάρος του, γ) «προστατευόμενο πρόσωπο»: το φυσικό πρόσωπο το οποίο προστατεύεται με το μέτρο προστασίας που εκδόθηκε στο κράτος έκδοσης, δ) «πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί μία ή περισσότερες από τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς του άρθρου 4, ε) «κράτος έκδοσης»: το κράτος, στο οποίο εκδόθηκε απόφαση ή διάταξη δικαστικής ή άλλης ισοδύναμης αρχής, με την οποία επιβάλλεται μέτρο προστασίας, το οποίο αποτελεί τη βάση για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, στ) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος στο οποίο έχει διαβιβαστεί προς αναγνώριση και παρακολούθηση μία ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και ζ) «κράτος επιτήρησης»: το κράτοςμέλος στο οποίο έχει διαβιβαστεί δικαστική απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014 (Α' 246) ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4307/2014.
Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές
(άρθρα 3, 4 και 16 της Οδηγίας)

1.Αρμόδια αρχή για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, όταν η Ελλάδα είναι κράτος εκτέλεσης, είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου.
2.Αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, όταν η Ελλάδα είναι κράτος έκδοσης, είναι ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που επέβαλε μέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που επέβαλε αυτό.
3.Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρική Αρχή, για να επικουρεί τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας και κάθε άλλης σχετικής επίσημης αλληλογραφίας, καθώς και για την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
4.Οι αρμόδιες αρχές διαβουλεύονται, αν κριθεί αναγκαίο, απευθείας με την αρμόδια αρχή άλλου κράτους για τη διευκόλυνση της ομαλής και αποτελεσματικής αναγνώρισης και εκτέλεσης της εντολής προστασίας.
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 5 της Οδηγίας)

Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εκδίδεται μόνο αν έχει επιβληθεί σε πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, ως μέτρο προστασίας άλλου προσώπου, μία από τις παρακάτω απαγορεύσεις ή περιορισμούς: α) απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές, στις οποίες διαμένει το προστατευόμενο πρόσωπο ή τις οποίες αυτό επισκέπτεται, β) απαγόρευση ή ρύθμιση οποιασδήποτε επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή με άλλα μέσα, γ) απαγόρευση ή ρύθμιση του δικαιώματος προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου πέρα από ορισμένη απόσταση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 5
Έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 6 της Οδηγίας)

1.Ο Εισαγγελέας της έδρας του Δικαστηρίου που επέβαλε μέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που το επέβαλε, εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας όταν: α) Το προστατευόμενο πρόσωπο αποφασίσει να εγκατασταθεί ή έχει ήδη την κατοικία του σε άλλο κράτος-μέλος ή β) το προστατευόμενο πρόσωπο αποφασίσει να διαμείνει ή διαμένει ήδη σε άλλο κράτος-μέλος. Ο Εισαγγελέας όταν αποφασίζει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, λαμβάνει υπόψη του και τη διάρκεια της περιόδου ή των περιόδων που το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να παραμείνει στο κράτος εκτέλεσης, όπως και το βαθμό αναγκαιότητας της προστασίας.
2.Ο Εισαγγελέας εκδίδει ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, μόνον κατόπιν αιτήσεως του προστατευόμενου προσώπου, αφού εξακριβώσει ότι με το μέτρο προστασίας επιβάλλεται μία από τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς του άρθρου 4.
3.Πριν από την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο έχει δικαίωμα ακρόασης και αμφισβήτησης του μέτρου προστασίας, αν δεν του είχε χορηγηθεί τέτοιο δικαίωμα κατά τη διαδικασία επιβολής του. Στην περίπτωση αυτή καλείται πριν από σαράντα οκτώ ώρες να εμφανιστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα και δικαιούται να λάβει προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για να καταθέσει έγγραφα τις απόψεις του.
4.Το προστατευόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου είτε στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης είτε στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης. Αν η αίτηση υποβληθεί στο κράτος εκτέλεσης, η αρμόδια αρχή αυτού τη διαβιβάζει, το συντομότερο δυνατόν, στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.
5.Όταν το Δικαστήριο ή ο ανακριτής επιβάλλει μέτρο προστασίας, που αναφέρεται στο άρθρο 4, ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο για τη δυνατότητα που έχει αυτό, αν προτίθεται να μεταβεί σε άλλο κράτος-μέλος, να ζητήσει την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας πριν εξέλθει από την Ελλάδα.
6.Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, ο Εισαγγελέας απορρίπτει με διάταξή του την αίτηση του προστατευόμενου προσώπου και με την ίδια διάταξη το ενημερώνει για το δικαίωμα προσφυγής του κατ’ αυτής.
Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την επίδοσή της ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών αν η απορριπτική διάταξη έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν η απορριπτική διάταξη έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών.
Άρθρο 6
Τύπος και περιεχόμενο της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 7 της Οδηγίας)

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα I του παρόντος και περιλαμβάνει: α) την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προστατευόμενου προσώπου και, αν αυτό είναι ανήλικο ή ανίκανο προς δικαιοπραξία, την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προσώπου που το εκπροσωπεί, β) την ημερομηνία κατά την οποία το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να εγκατασταθεί ή να διαμείνει στο κράτος εκτέλεσης, καθώς και την περίοδο ή τις περιόδους παραμονής του, αν είναι γνωστές, γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που επέβαλε το μέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που το επέβαλε, δ) τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή της διάταξης που επιβάλλει το μέτρο προστασίας, με βάση την οποία εκδίδεται η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας,
ε) σύνοψη των γεγονότων και των συνθηκών που οδήγησαν στην έκδοση του μέτρου προστασίας στην Ελλάδα,
στ) τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί με το μέτρο προστασίας στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, τη διάρκειά τους και την ποινή που επιβάλλεται σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης ή του περιορισμού,
ζ) τη χρησιμοποίηση τεχνικού μηχανισμού, αν προβλέπεται, ο οποίος έχει παρασχεθεί στο προστατευόμενο πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο ως μέσο ενίσχυσης του προστατευτικού μέτρου, η) την ταυτότητα και την ιθαγένεια του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτό, θ) την παροχή του ευεργετήματος πενίας στο προστατευόμενο πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο στην Ελλάδα, αν ο Εισαγγελέας έχει σχετική πληροφόρηση, ι) άλλα στοιχεία που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκτίμηση του κινδύνου που αντιμετωπίζει το προστατευόμενο πρόσωπο και ια) τη σαφή ένδειξη ότι η δικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014 ή η απόφαση περί μέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4307/2014 έχει ήδη διαβιβαστεί στο κράτος επιτήρησης, όταν αυτό είναι διαφορετικό από το κράτος εκτέλεσης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και τον προσδιορισμό της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους για την επιβολή της εφαρμογής της δικαστικής ή άλλης απόφασης.
Άρθρο 7
Διαδικασία διαβίβασης
(άρθρα 8 παράγραφος 1 και 2 και 17 της Οδηγίας)

1.Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου, που επέβαλε μέτρο προστασίας ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που το επέβαλε, διαβιβάζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως και κατά τρόπο που να επιτρέπει στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώνει τη γνησιότητά της. Όλες οι επίσημες επικοινωνίες διενεργούνται απευθείας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.
2.Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας μεταφράζεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης.
3.Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή, ο Εισαγγελέας απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία λαμβάνει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης, μεταξύ άλλων και μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ή του εθνικού μέλους της Eurojust.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητα για την παράταση, ανάκληση ή τροποποίηση του μέτρου προστασίας και εφαρμοστέο δίκαιο
(άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 5 της Οδηγίας)

1.Το Δικαστήριο ή η ανακριτική αρχή που επέβαλε μέτρο προστασίας έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις: α) Για την ανανέωση, επανεξέταση, τροποποίηση και ανάκληση του μέτρου προστασίας και β) για την επιβολή μέτρου στερητικού της ελευθερίας, ως αποτέλεσμα της ανάκλησης του μέτρου προστασίας, εφόσον αυτό είχε επιβληθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014 ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4307/2014. Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος Εισαγγελέας προσαρμόζει ανάλογα την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.
2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 λαμβάνονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα για λήψη μεταγενεστέρων αποφάσεων
(άρθρο 13 παράγραφοι 3, 4 και 5 της Οδηγίας)

1.Εφόσον δικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014 ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4307/2014, έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτοςμέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό μετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, οι μεταγενέστερες αποφάσεις λαμβάνονται, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
2.Όταν το μέτρο προστασίας περιέχεται σε δικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4307/2014, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί σε άλλο κράτοςμέλος ή διαβιβάστηκε σε αυτό μετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και η αρμόδια αρχή του κράτους επιτήρησης έχει λάβει μεταγενέστερες αποφάσεις, που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις ή τις οδηγίες που περιέχονται στο μέτρο προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4307/2014, ο Εισαγγελέας που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ανανεώνει, επανεξετάζει, τροποποιεί, ανακαλεί ή αποσύρει αναλόγως χωρίς καθυστέρηση την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.
3.Ο Εισαγγελέας που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης για οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 10
Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης
(άρθρα 8 παρ. 3 και 9 παρ. 1 και 4 της Οδηγίας)

1.Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου αναγνωρίζει χωρίς καθυστέρηση με διάταξή του την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας που του διαβιβάσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 7, και με διάταξή του λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα σε παρόμοια περίπτωση βάσει του εθνικού δικαίου μέτρα για την εκτέλεσή της, εκτός αν συντρέχει λόγος άρνησης της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 12.
2.Ο Εισαγγελέας μπορεί να αναβάλει την έκδοση της διάταξης για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, έως την παρέλευση εύλογης προθεσμίας, που θέτει για τη συμπλήρωση ή διόρθωση της εντολής, όταν αυτή είναι ελλιπής.
3.Αν ο Εισαγγελέας δεν είναι αρμόδιος για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, τη διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως στον αρμόδιο Εισαγγελέα και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως.
Άρθρο 11
Προσαρμογή ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 της Οδηγίας)

1.Αν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου εκτιμά ότι τα μέτρα προστασίας που προβλέπει η ευρωπαϊκή εντολή δεν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη συνεχή προστασία αυτού, εισάγει σχετική αίτηση ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο προσαρμόζει ή επιβάλλει άλλα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για τις ίδιες πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα μέτρα πρέπει να αντιστοιχούν στο μέγιστο βαθμό στα μέτρα προστασίας που έχει λάβει το κράτος έκδοσης.
2.Ο Εισαγγελέας κοινοποιεί την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου για τα νέα μέτρα στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και στο προστατευόμενο πρόσωπο και τις έννομες συνέπειες της παραβίασής τους. Η διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας του προστατευόμενου προσώπου δεν γνωστοποιούνται στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, εκτός αν είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του μέτρου που έχει ληφθεί κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 12
Λόγοι άρνησης αναγνώρισης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και υποχρέωση ενημέρωσης
(άρθρο 10 της Οδηγίας)

1.Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου μπορεί να αρνηθεί με αιτιολογημένη διάταξή του την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, αν:
α) η εντολή δεν είναι πλήρης ή δεν συμπληρώθηκε εντός της προθεσμίας που αυτός όρισε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, β) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4, γ) το μέτρο προστασίας επιβλήθηκε για πράξη, η οποία δεν είναι αξιόποινη κατά το ελληνικό δίκαιο, δ) έχει χορηγηθεί αμνηστία στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο και το μέτρο επιβλήθηκε για πράξη ή συμπεριφορά, η οποία εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ε) προβλέπεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ασυλία για το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο, στ) το αξιόποινο της πράξης, για την οποία έχει εκδοθεί το μέτρο προστασίας, έχει παραγραφεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, όταν η πράξη αυτή εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ζ) η αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας παραβιάζει την αρχή ne bis in idem, η) το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του για την πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το μέτρο προστασίας, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, και θ) το μέτρο προστασίας σχετίζεται με ποινικό αδίκημα, το οποίο έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν μέρει στην Ελλάδα και τιμωρείται κατά το ελληνικό δίκαιο.
2.Η διάταξη με την οποία ο Εισαγγελέας αρνείται την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας επιδίδεται στο προστατευόμενο πρόσωπο, το οποίο δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της. Για το δικαίωμα προσφυγής το προστατευόμενο πρόσωπο ενημερώνεται γραπτώς ταυτόχρονα με την επίδοση της απορριπτικής διάταξης.
3.Όταν ο Εισαγγελέας αρνείται την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, ενημερώνει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και, αν το κρίνει αναγκαίο, το προστατευόμενο πρόσωπο, γνωρίζοντάς του ότι μπορεί να ζητήσει την έκδοση μέτρου προστασίας δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας.
Άρθρο 13
Παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης
(άρθρα 11, 12 και 17 της Οδηγίας)

1.Όποιος παραβιάζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας τιμωρείται, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2.Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου, όταν διαπιστώνει παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, είναι αρμόδιος:
α) να ενεργεί κατά άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και β) να λαμβάνει κάθε επείγον μέτρο ώστε να αρθεί η παραβίαση, μέχρι την έκδοση μεταγενέστερης απόφασης του κράτους έκδοσης.
3.Ο Εισαγγελέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για κάθε παραβίαση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας με το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος II, το οποίο μεταφράζεται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 14
Συνέπειες ανάκλησης και τροποποίησης από το κράτος έκδοσης της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 13 παραράγραφοι 6 και 7 της Οδηγίας)

1.Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου, μόλις λάβει επίσημη κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για ανάκληση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, ανακαλεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 1 ή εισάγει σχετική αίτηση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για ανάκληση των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 1.
2.Ο Εισαγγελέας, μόλις λάβει επίσημη κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για τροποποίηση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας:
α) τροποποιεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί με βάση την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ή
β) αρνείται να εκτελέσει το τροποποιημένο μέτρο, αν αυτό δεν εμπίπτει στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 απαγορεύσεις ή περιορισμούς ή αν οι πληροφορίες που διαβιβάζονται με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας είναι ελλιπείς και δεν έχουν συμπληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έθεσε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 2.
Άρθρο 15
Λόγοι ανάκλησης των μέτρων που έχουν ληφθεί βάσει ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
(άρθρο 14 της Οδηγίας)

1.Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου μπορεί να ανακαλέσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εκτέλεση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, αν:
α) Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι το προστατευόμενο πρόσωπο δεν κατοικεί ούτε διαμένει στο ελληνικό έδαφος ή το έχει εγκαταλείψει οριστικά,
β) έχει παρέλθει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η μέγιστη διάρκεια ισχύος των μέτρων που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας,
γ) συντρέχει η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14,
δ) διαβιβάζεται στην Ελλάδα δικαστική απόφαση ή απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, κατά την έννοια των άρθρων 24 και 42 του Ν. 4307/2014 αντίστοιχα, μετά την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.
2.Ο Εισαγγελέας ενημερώνει για την ανάκληση αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και, αν είναι δυνατόν, το προστατευόμενο πρόσωπο.
3.Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, ο Εισαγγελέας, πριν αποφασίσει την ανάκληση των μέτρων, μπορεί να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, να παράσχει πληροφορίες, ώστε να κρίνει αν επιβάλλεται η συνέχιση εφαρμογής του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες και διακανονισμούς
(άρθρο 19 της Οδηγίας)

1.Διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να εφαρμόζονται, αν οι συμφωνίες ή οι διακανονισμοί επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των στόχων του και συμβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη μέτρων προστασίας.
2.Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συνάπτονται διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμοί με τρίτα κράτη, εφόσον επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των διατάξεων του παρόντος και συμβάλλουν στην απλούστευση ή στη διευκόλυνση των διαδικασιών για τη λήψη μέτρων προστασίας.
Άρθρο 17
Σχέση με άλλες νομικές πράξεις
(άρθρο 20 της Οδηγίας)

1.Ο παρών νόμος δεν επηρεάζει την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2201/2003 του
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003 «για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1347/2000», της σύμβασης της Χάγης του 1996 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών ή της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών.
2.Ο παρών νόμος δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4307/2014.
Άρθρο 18
Έξοδα
(άρθρο 18 της Οδηγίας)

Αν από την εκτέλεση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας προκαλούνται δαπάνες επί του ελληνικού εδάφους αυτές βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.
ΜΕΡΟΣ Β'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/315/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΩΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» (L 93) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/316/ΔΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ECRIS) ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2009/315/ΔΕΥ (L 93)
Άρθρο 19
Αντικείμενο της ρύθμισης
(άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο)

Οι διατάξεις των άρθρων 19 έως 32 ρυθμίζουν: α) Τους κανόνες βάσει των οποίων διαβιβάζονται τα στοιχεία της καταδίκης ενός υπηκόου άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος-μέλος της ιθαγένειάς του, β) τις υποχρεώσεις διατήρησης των πληροφοριών αυτών και τη διευκρίνιση των μεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται όταν υποβάλλονται αιτήσεις για πληροφορίες ποινικού μητρώου και γ) την εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου» (ECRIS) για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 20
Ορισμοί
(άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο)

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 έως 32 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «καταδίκη»: κάθε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κατά φυσικού προσώπου, η οποία αφορά αξιόποινη πράξη που καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο του κράτουςμέλους καταδίκης, β) «ποινική διαδικασία»: η προδικασία, η διαδικασία στο ακροατήριο, η διαδικασία των ενδίκων μέσων και η εκτέλεση,
γ) «ποινικό μητρώο»: το εθνικό μητρώο ή τα εθνικά μητρώα στα οποία καταχωρίζονται οι καταδίκες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 21
Κεντρική αρχή
(άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης πλαίσιο)

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 έως 32 του παρόντος, ως κεντρική αρχή ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 22
Διαβίβαση πληροφοριών
(άρθρα 4 παράγραφοι 2, 3 και 4 και 7 παράγραφος 2 της απόφασης πλαίσιο)

1.Η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τις κεντρικές αρχές των άλλων κρατώνμελών για τις καταδίκες των πολιτών τους στην Ελλάδα, όπως αυτές καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο. Αν είναι γνωστό ότι ο καταδικασθείς είναι πολίτης περισσοτέρων κρατώνμελών, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται σε καθένα από αυτά τα κράτημέλη, ακόμα και όταν ο καταδικασθείς είναι και Έλληνας πολίτης. Κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, η ημεδαπή κεντρική αρχή μπορεί να πληροφορεί την κεντρική αρχή του κράτουςμέλους ιθαγένειας του προσώπου ότι οι πληροφορίες δεν μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός των ποινικών διαδικασιών.
2.Πληροφορίες σχετικές με μεταγενέστερη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο ποινικό μητρώο διαβιβάζονται αμέσως από την ημεδαπή κεντρική αρχή στην κεντρική αρχή του κράτουςμέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος.
3.Επιτρέπεται η διαβίβαση αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας στην κεντρική αρχή του κράτουςμέλους της ιθαγένειας του καταδικασθέντος, εφόσον αυτή το ζητήσει, προκειμένου να εξετάσει αν απαιτείται η λήψη μέτρου σε εθνικό επίπεδο. Η ημεδαπή κεντρική αρχή αναζητά από το αρμόδιο δικαστήριο τη δικαστική απόφαση και τη διαβιβάζει στην αιτούσα κεντρική αρχή του κράτουςμέλους.
Άρθρο 23
Περιεχόμενο της διαβίβασης
(άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης πλαίσιο)

Η διαβίβαση πληροφοριών κατά το προηγούμενο άρθρο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός αν αυτές δεν είναι γνωστές στην κεντρική αρχή, σχετικά: α) με τον καταδικασθέντα και ειδικότερα με το πλήρες ονοματεπώνυμο, το τυχόν ψευδώνυμο, το όνομα γονέων, την ημερομηνία γέννησης, την πόλη και το κράτος γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια, το τυχόν προηγούμενο όνομα ή ονόματα, και τον αριθμό και το είδος των εγγράφων ταυτοποίησης, β) με τα στοιχεία της καταδίκης και ειδικότερα με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, το δικαστήριο που την εξέδωσε και την ημερομηνία κατά την οποία αυτή κατέστη αμετάκλητη, γ) με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη, τον ειδικό νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης, τον τόπο και το χρόνο τέλεσής της και τη μνεία των διατάξεων που εφαρμόστηκαν και
δ) με την καταδίκη και ιδίως το ύψος της ποινής, την τυχόν συμμετοχική δράση του καταδικασθέντος, την περίπτωση υποτροπής αυτού, τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, καθώς και τις επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής.
Άρθρο 24
Λήψη και διαχείριση πληροφοριών
(άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 της απόφασης πλαίσιο)

1.Η ημεδαπή κεντρική αρχή καταχωρίζει όλες τις πληροφορίες ποινικού μητρώου Ελλήνων πολιτών που της διαβιβάζονται από άλλα κράτημέλη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2.Κάθε τροποποίηση ή κατάργηση πληροφοριών που διαβιβάζονται από άλλα κράτημέλη, συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που καταχωρίστηκαν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
3.Για το σκοπό της εκ νέου διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 26, η ημεδαπή κεντρική αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις ενημερωμένες, σύμφωνα με την παράγραφο 2, καταχωρίσεις.
Άρθρο 25
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών
(άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της απόφασης πλαίσιο)

1.Όταν ζητούνται πληροφορίες από το ποινικό μητρώο για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα ή για κάθε άλλο σκοπό που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η ημεδαπή κεντρική αρχή απευθύνει στην κεντρική αρχή του κράτου-μέλους ιθαγένειας ή καταδίκης αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου.
2.Όταν ένα πρόσωπο ζητεί πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η ημεδαπή κεντρική αρχή:
α) αν ο αιτών είναι ή ήταν έλληνας πολίτης και κατοικεί ή κατοικούσε σε άλλο κράτος-μέλος, μπορεί να απευθύνει στην κεντρική αρχή του άλλου κράτους-μέλους αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου,
β) αν ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους και κατοικεί στην Ελλάδα, απευθύνει πάντοτε αίτηση στην κεντρική αρχή του κράτους εκείνου, προκειμένου να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στο απόσπασμα που θα του δοθεί.
3.Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών υποβάλλεται μέσω του εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα Α'.
Άρθρο 26
Απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών
(άρθρο 7 της απόφασης πλαίσιο)

1.Όταν ζητούνται από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος-μέλος, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους-μέλους πληροφορίες που αφορούν:
α) καταδίκες στην Ελλάδα που είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο,
β) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη-μέλη, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ημεδαπή κεντρική αρχή και καταχωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24,
γ) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ημεδαπή κεντρική αρχή και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο.
2.Όταν ζητούνται από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια, εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος-μέλος, για να χρησιμοποιηθούν για ρητά αναφερόμενο σκοπό από δικαστική ή διοικητική αρχή ή από το πρόσωπο που ζητά πληροφορίες για το δικό του ποινικό μητρώο, η ημεδαπή κεντρική αρχή τις διαβιβάζει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αν, όμως, πρόκειται για πληροφορίες για καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος-μέλος, και το τελευταίο είχε πληροφορήσει την ημεδαπή κεντρική αρχή, κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, ότι αυτές δεν μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός των ποινικών διαδικασιών, τότε η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει το αιτούν κράτος-μέλος σχετικά με την ταυτότητα του κράτους-μέλους το οποίο είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες, προκειμένου το αιτούν κράτος να υποβάλει αίτηση απευθείας στο κράτος-μέλος που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.
3.Ο περιορισμός που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει και στην περίπτωση που τρίτη χώρα ζητεί από την κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια.
4.Για την απάντηση χρησιμοποιείται το έγγραφο που παρατίθεται στο Παράρτημα Α', συνοδευόμενο κατά περίπτωση από σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου.
5.Όταν κράτος-μέλος ζητεί από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.δ. 4218/1961 (Α' 171).
Άρθρο 27
Προθεσμίες
(άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης πλαίσιο)

1.Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί η κεντρική αρχή άλλου κράτους-μέλους, η απάντηση διαβιβάζεται αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης, μέσω του εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα Α'. Όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβουλεύεται αμέσως με το αιτούν κράτος-μέλος, προκειμένου να απαντήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αιτούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών.
2.Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί ένα πρόσωπο σχετικά με το ποινικό του μητρώο μέσω της κεντρικής αρχής άλλου κράτους-μέλους, η απάντηση διαβιβάζεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της.
3.Στις περιπτώσεις του άρθρου 25, ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να αναζητηθούν από την κεντρική αρχή άλλου κράτους-μέλους, η αποστολή του αιτήματος γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην ημεδαπή κεντρική αρχή και η σχετική απάντηση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) ημερών από την λήψη της.
Άρθρο 28
Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων
(άρθρο 9 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 της απόφασης πλαίσιο)

1.Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην ημεδαπή κεντρική αρχή από άλλο κράτος-μέλος με βάση το άρθρο 26 παράγραφοι 1, 2 και 5 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο έγγραφο που παρατίθεται στο Παράρτημα Α'.
2.Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται από το αιτούν κράτοςμέλος και για την πρόληψη άμεσου και σοβαρού κινδύνου συνδεόμενου με τη δημόσια ασφάλεια.
3.Ο περιορισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει και όταν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει την αιτούσα χώρα για την υποχρέωση εφαρμογής του.
4.Ο περιορισμός της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μεν κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου, αλλά προέρχονται από την Ελλάδα.
Άρθρο 29
Γλώσσες εργασίας
(άρθρο 10 της απόφασης πλαίσιο)

1.Κατά την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 25, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει το έγγραφο που παρατίθεται στο Παράρτημα Α' στο κράτο-μέλος προς το οποίο απευθύνεται, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τελευταίου.
2.Η κεντρική αρχή απαντά σε αντίστοιχα αιτήματα άλλων κρατών-μελών είτε στην ελληνική γλώσσα είτε σε άλλη γλώσσα που γίνεται δεκτή και από τα δύο (2) κράτη-μέλη.
Άρθρο 30
Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών
(άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης)

1.Η ανταλλαγή των πληροφοριών, αιτήσεων και απαντήσεων με άλλα κράτημέλη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο γίνεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου μορφοτύπου που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).
2.Σε περίπτωση που ο ανωτέρω τρόπος διαβίβασης δεν είναι διαθέσιμος, η διαβίβαση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη της διαβίβασης και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητας των πληροφοριών.
3.Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης και την εφαρμοσθείσα διάταξη νόμου, γίνεται αναφορά του κωδικού που αντιστοιχεί σε καθεμία πράξη, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Β'. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν η αξιόποινη πράξη δεν αντιστοιχεί ακριβώς σε συγκεκριμένη υποκατηγορία, χρησιμοποιείται ο κωδικός «ανοικτή κατηγορία» της σχετικής ή της εγγύτερης κατηγορίας πράξεων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές αξιόποινες πράξεις».
4.Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της καταδικαστικής απόφασης, γίνεται αναφορά του κωδικού που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις ποινές και τα μέτρα που αναφέρονται στη διαβίβαση, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Γ'. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν η ποινή ή το μέτρο δεν αντιστοιχεί ακριβώς σε συγκεκριμένη υποκατηγορία, χρησιμοποιείται ο κωδικός «ανοικτή κατηγορία» της σχετικής ή της εγγύτερης κατηγορίας ποινών και μέτρων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές ποινές και μέτρα».
5.Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν στη φύση και τους όρους εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής ή μέτρου, ή σε επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής, γίνεται με αναφορά στις αντίστοιχες παραμέτρους του Παραρτήματος Γ'.
6.Στις περιπτώσεις που κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών των προηγουμένων παραγράφων έχουν χρησιμοποιηθεί οι κωδικοί «ανοικτή κατηγορία», «λοιπές αξιόποινες πράξεις» και «λοιπές ποινές και μέτρα», η ημεδαπή κεντρική αρχή δύναται να διαβιβάζει και το κείμενο της διάταξης που προβλέπει την πράξη, την ποινή ή το μέτρο σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος νόμου.
7.Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην κεντρική αρχή από άλλα κράτημέλη μέσω του ECRIS καταχωρίζονται στα αντίγραφα ποινικού μητρώου με αναφορά του αδικήματος και του περιεχομένου της καταδίκης κατά την αντιστοίχιση που προβλέπεται στα Παραρτήματα Β' και Γ'. Ο χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης μπορεί επιπρόσθετα να καταχωρίζεται και στη γλώσσα του κράτους από το οποίο γίνεται η διαβίβαση.
Άρθρο 31
Εκτελεστικά μέτρα
(άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης)

1.Η ημεδαπή κεντρική αρχή συντάσσει κατάλογο με τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στην ελληνική έννομη τάξη, κατ’ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες του πίνακα του Παραρτήματος Β'. Συντάσσει, επίσης, κατάλογο με τις προβλεπόμενες κύριες και παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας, κατ’ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες του πίνακα του Παραρτήματος Γ'.
2.Οι ανωτέρω κατάλογοι αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση μη δεσμευτικού πρακτικού εγχειριδίου για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του ECRIS. Η κεντρική αρχή ενημερώνει τακτικά τους καταλόγους και αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία τα ενημερωμένα στοιχεία.
3.Οι αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής αρχής ενημερώνονται και συνεννοούνται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων κρατώνμελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο το συντονισμό της δράσης τους για την τεχνική ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του ECRIS.
4.Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται τριμελής επιτροπή με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με αρμοδιότητα την ενημέρωση του υφιστάμενου εθνικού καταλόγου αξιόποινων πράξεων, των προβλεπόμενων κύριων και παρεπόμενων ποινών και των μέτρων ασφαλείας. Η επιτροπή αποτελείται από έναν Εισαγγελέα εφετών, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών και έναν υπάλληλο του Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους αναπληρωτές τους. Ως Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην αρμοδιότητα της επιτροπής εμπίπτει και η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντιστοίχιση αξιόποινων πράξεων, κύριων και παρεπόμενων ποινών και μέτρων ασφαλείας σε κωδικούς του εθνικού καταλόγου και των πινάκων των Παραρτημάτων Β' και Γ' του παρόντος. Στα μέλη και στον γραμματέα της επιτροπής δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση.
Άρθρο 32
(άρθρο 12 παράγραφος 5 της απόφασης πλαίσιο)

Διατάξεις που ρυθμίζουν με ειδικότερο τρόπο τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο και περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης πλαίσιο)

1.Η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 574 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα στοιχεία της ταυτότητας που είναι αναγκαία για την εξατομίκευση του προσώπου στο οποίο αφορά το δελτίο και ιδίως το πλήρες ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, την ημερομηνία, την πόλη και το κράτος γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, το τυχόν προηγούμενο ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο, τον αριθμό και το είδος των εγγράφων ταυτοποίησης και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Αν πρόκειται για έγγαμο, αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του συζύγου.»
2.Στο άρθρο 574 παράγραφος 2 περίπτωση βε' προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Επίσης, γίνεται μνεία της ημερομηνίας κατά την οποία η απόφαση κατέστη αμετάκλητη.»
3.Στο άρθρο 574 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
«γ) Ο χρόνος τέλεσης της αξιόποινης πράξης».
ΜΕΡΟΣ Γ'
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(που προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόμου ]
Τα στοιχεία του παρόντος εντύπου έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
Κράτος έκδοσης:
Κράτος εκτέλεσης:
α) Πληροφορίες σχετικά με το προστατευόμενο πρόσωπο:
Επώνυμο:
Όνομα (ονόματα):
Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):
Φύλο:
Ιθαγένεια:
Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχει):
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Διευθύνσεις/τόποι διαμονής:
—στο κράτος έκδοσης:
—στο κράτος εκτέλεσης:
—αλλού:
Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (αν είναι γνωστές):
Έχει παρασχεθεί στο προστατευόμενο πρόσωπο το ευεργέτημα της πενίας στο κράτος έκδοσης; (Εφόσον είναι γνωστό χωρίς περαιτέρω έρευνα)?
□Ναι.
□Όχι.
Ο Αγνωστο.
Εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο είναι ανήλικος ή τελεί σε νομική αδυναμία, πληροφορίες σχετικά με τον επίτροπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσώπου:
Επώνυμο:
Όνομα (ονόματα):
Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):
Φύλο:
Ιθαγένεια:
Διεύθυνση γραφείου:
β) Το προστατευόμενο πρόσωπο έχει αποφασίσει να εγκατασταθεί ή είναι ήδη εγκατεστημένο στο κράτος εκτέλεσης ή έχει αποφασίσει να παραμείνει ή παραμένει ήδη στο κράτος εκτέλεσης.
Ημερομηνία κατά την οποία το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να εγκατασταθεί ή να παραμείνει στο κράτος εκτέλεσης (αν είναι γνωστή):
Περίοδος(οι) παραμονής [αν είναι γνωστή(ές)]:
γ) Παρασχέθηκαν, ενδεχομένως, τεχνικά μέσα στο προστατευόμενο πρόσωπο ή στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο ως μέσο ενίσχυσης του μέτρου προστασίας:
□Ναι· παρακαλείσθε να περιγράψτε συνοπτικά τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν:
□Όχι,
δ) Αρμόδια αρχή που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας:
Επίσημη ονομασία:
Πλήρης διεύθυνση:
Αριθ. τηλ. (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (αριθμός)
Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (αριθμός)
Αρμόδιος(οι) επικοινωνίας:
Επώνυμο:
Όνομα (ονόματα): θέση (τίτλος/βαθμός):
Αριθ. τηλ. (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (αριθμός)
Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (αριθμός)
Ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υπάρχει):
Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:
ε) Προσδιορισμός του μέτρου προστασίας βάσει του οποίου εκδόθηκε η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας:
Το μέτρο προστασίας εκδόθηκε στις (αναφέρατε ημερομηνία: ημέραμήναςέτος):
Το μέτρο προστασίας κατέστη εκτελεστό την (αναφέρατε ημερομηνία: ημέραμήναςέτος):
Αριθμός φακέλου του μέτρου προστασίας (εάν υπάρχει):
Αρχή που εξέδωσε το μέτρο προστασίας:
στ) Σύνοψη των γεγονότων και περιγραφή των περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χαρακτη· ρισμού της αξιόποινης πράξης, που οδήγησαν στην επιβολή του μέτρου προστασίας που αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο ε):
ζ) Στοιχεία σχετικά με τις απαγορεύσεις ή περιορισμούς που έχει επιβάλει το μέτρο προστασίας στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο:
—Φύση απαγορεύσεων ή περιορισμών: (είναι δυνατών να σημειωθούν περισσότερα του ενός τετραγωνίδια):
□απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές όπου διαμένει ή εργάζεται ή που επισκέπτεται το προστατευόμενο πρόσωπο·
—εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε ακριβώς σε ποιους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές απαγορεύεται να εισέλθει το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο:
□απαγόρευση ή περιορισμός οιασδήποτε επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή άλλων μέσων
—εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε τις σχετικές λεπτομέρειες:
□απαγόρευση ή περιορισμός της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση'
—εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε ακριβώς την απόσταση που πρέπει να τηρεί το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο σε σχέση με το προστατευόμενο πρόσωπο:
—Αναφέρατε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιβάλλονται οι προαναφερόμενες απαγορεύσεις ή περιορισμοί στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο:
—Αναφορά της ποινής ή της κύρωσης, αν έχει επιβληθεί, σε περίπτωση παραβίασης της σχετικής απαγόρευσης ή περιορισμού:
η) Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο και στο οποίο έχουν επιβληθεί οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί που αναφέρονται στο στοιχείο ε):
Επώνυμο:
Όνομα (ονόματα):
Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):
Ψευδώνυμα (εάν υπάρχουν):
Φύλο:
Ιθαγένεια:
Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχει):
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Διευθύνσεις / τόποι διαμονής:
—στο κράτος έκδοσης:
—στο κράτος εκτέλεσης:
—αλλού:
Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (αν είναι γνωστές):
Δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν υπάρχουν:
—Τύπος και αριθμός τού ή των εγγράφων ταυτότητας του προσώπου (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο):
Έχει παρασχεθεί στο πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο το ευεργέτημα της πενίας στο κράτος έκδοσης; (Εφόσον είναι γνωστό χωρίς περαιτέρω έρευνες)?
□Ναι.
□Όχι,
□Άγνωστο.
θ) Αλλα στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάζουν την εκτίμηση του κινδύνου που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το προστατευόμενο πρόσωπο (προαιρετική πληροφορία):
ι) Άλλες χρήσιμες πληροφορίες (όπως, αν διατίθενται και απαιτούνται, πληροφορίες για άλλα κράτη στα οποία έχουν ήδη εκδοθεί μέτρα προστασίας σε σχέση με το ίδιο προστατευόμενο πρόσωπο):
ια) Συμπληρώστε:
□δικαστική απόφαση, υπό την έννοια του άρθρου 2 της απόφασηςπλαισίου 2008/947/ΔΕΥ. διαβιβάσθηκε ήδη σε άλλο κράτος μέλος
—Εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε τα στοιχεία επαφής της αρμόδιας αρχής στην οποία διαβιβάσθηκε η δικαστική απόφαση:
□απόφαση μέτρων επιτήρησης, υπό την έννοια του άρθρου 4 της απόφασηςπλαισίου 2009/829/ΔΕΥ, διαβιβάσθηκε ήδη σε άλλο κράτος μέλος
—Εάν σημειώσατε το παρόν τετραγωνίδιο, αναφέρατε τα στοιχεία επαφής της αρμόδιας αρχής στην οποία διαβιβάσθηκε η απόφαση μέτρων επιτήρησης:
Υπογραφή της αρχής που εξέδωσε την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και/ή του εκπροσώπου της με την οποία πιστοποιείται η ακρίβεια του περιεχομένου της εντολής:
Όνομα:
Θέση (τίτλος/βαθμός): με ημερομηνία:
Αριθμός φακέλου (εάν υπάρχει):
Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΝΤΥΠΟ

(που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του νόμου)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΕΑΗΦΘΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
α) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που προκαλε! κίνδυνο:
Επώνυμο:
'Ονομα (ονόματα):
Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):
Ψευδώνυμα (εάν υπάρχουν):
Φύλο:
Ιθαγένεια:
Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης (εάν υπάρχει):
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Διεύθυνση:
Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (αν είναι γνωστές):
β) Στοιχεία ταυτότητας του προστατευόμενου προσώπου:
Επώνυμο:
Όνομα (ονόματα):
Πατρικό ή προηγούμενο επώνυμο (εάν διαφέρει):
Φύλο:
Ιθαγένεια:
Ημερομηνία γέννησης;
Τόπος γέννησης:
Διεύθυνση:
Γλώσσα ή γλώσσες τις οποίες κατανοεί το πρόσωπο (αν είναι γνωστές):
γ) Στοιχεία της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας:
Απόφαση που εκδόθηκε στις:
Αριθμός φακέλου (εάν υπάρχει):
Αρχή που εξέδωσε την εντολή:
Επίσημη ονομασία:
Διεύθυνση:
δ) Στοιχεία της αρχής που είναι αρμόδια για την εκτέλεση του ενδεχόμενου μέτρου προστασίας που ελήφθη στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας:
Επίσημη ονομασία της αρχής:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Θέση (τίτλος/βαθμός):
Διεύθυνση:
Αριθ. τηλ. (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής) (αριθμός)
Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής) (αριθμός)
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:
ε) Παραβίαση των απαγορεύσεων ή περιορισμών που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης μετά την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και/ή άλλα πορίσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη τυχόν μεταγενέστερης απόφασης:
Η παραβίαση αφορά την ακόλουθη μία ή περισσότερες απαγορεύσεις ή περιορισμούς (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερα από ένα τετραγωνίδια):
□απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές όπου διαμένει ή εργάζεται ή που επισκέπτεται το προστατευόμενο πρόσωπο·
□απαγόρευση ή περιορισμός οιασδήποτε επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή άλλων μέσων·
Ο απαγόρευση ή περιορισμός της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση
□οποιοδήποτε άλλο μέτρο έχει ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκτέλεσης μετά την αναγνώριση της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που αντιστοιχεί στο προστατευτικό μέτρο βάσει της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.
Περιγραφή της ή των παραβάσεων (τόπος και ημερομηνία, λεπτομερείς περιστάσεις):
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2:
—μέτρα που λαμβάνονται στο κράτος εκτέλεσης ως συνέπεια της παραβίασης:
—ενδεχόμενη νομική συνέπεια της παραβίασης στο κράτος εκτέλεσης:
Άλλα πορίσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη τυχόν μεταγενέστερης απόφασης Περιγραφή των πορισμάτων:
στ) Στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου για τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την παράβαση:
Επώνυμο:
Όνομα (ονόματα):
Διεύθυνση:
Αριθ. τηλ. (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (αριθμός)
Αριθ. φαξ (κωδικός χώρας) (κωδικός πόλης/περιοχής) (αριθμός)
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:
Υπογραφή της αρχής που εξέδωσε το τυποποιημένο έντυπο και/ή του εκπροσώπου της με την οποία πιστοποιείται η ακρίβεια του περιεχομένου του εντύπου:
Όνομα:
Θέση (τίτλος/βαθμός): με ημερομηνία:
Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
(Έντυπο που αναφέρεται στα άρθρα 25,26,27 28 και 29 του νόμου)
Αίτηση πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο
Προκειμένου τα κράτη μέλη να μπορούν να συμπληρώνουν με ορθό τρόπο αυτό το έντυπο πρέπει να έχουν γνώση του εγχειριδίου διαδικασίας
α) Πληροφορίες σχετικά με το αιτούν κράτος μέλος:
Κράτος μέλος:
Κεντρική αρχή (ή αρχές):
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο (με κωδικό):
Φαξ (με κωδικό):
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Στοιχεία αναφοράς του φακέλου, όταν είναι γνωστά:
β) Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρεται η αίτηση
Πλήρες όνομα (επώνυμο και όλα τα μικρά ονόματα):
Προηγούμενα ονόματα:
Ψευδώνυμο ή/και άλλο όνομα με το οποίο είναι γνωστό το πρόσωπο, εάν υπάρχουν:
Φύλο: Α Θ Θ 0
Ιθαγένεια:
Ημερομηνία γέννησης (με αριθμούς: ηη/μμ/εεεε):
Τόπος γέννησης (πόλη και κράτος):
Όνομα πατέρα:
Όνομα μητέρας:
Κατοικία ή γνωστή διεύθυνση:
Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή τύπος και αριθμός του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου:
Δακτυλικά αποτυπώματα:
Άλλα διαθέσιμα δεδομένα αναγνώρισης:
γ) Σκοπός της αίτησης:
Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το οικείο τετραγωνίδιο
1.Ε ποινική διαδικασία (διευκρινίστε ενώπιον ποιας αρχής εκκρεμεί η διαδικασία και τον αριθμό της υπόθεσης, εάν υπάρχει)
2.0 αίτηση εκτός του πλαισίου ποινικής διαδικασίας (διευκρινίστε ενώπιον ποιας αρχής εκκρεμεί η διαδικασία και τον αριθμό της υπόθεσης, εάν υπάρχει, κατά τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου)
ΐ) 0 από δικαστική αρχή
ii) 0 από αρμόδια διοικητική αρχή
ϋϊ)0 από τον ενδιαφερόμενο για πληροφορίες σχετικά με το δικό του ποινικό μητρώο
Σκοπός για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες:
Αιτούσα αρχή:
0 Ο ενδιαφερόμενος δεν συναινεί στη διάδοση των πληροφοριών αυτών (εάν ζητήθηκε η συναίνεση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος κράτους μέλους).
Αρμόδιος επαφής για την περίπτωση που θα χρειασθούν συμπληρωματικές πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Άλλες πληροφορίες (π. χ. : επείγων χαρακτήρας της αίτησης):
Απάντηση στην αίτηση
Πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το οικείο τετραγωνίδιο Η υπογράφουσα αρχή βεβαιώνει ότι:
0 στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου δεν έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες'
0 στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες ' επισυνάπτεται κατάλογος των καταδικών
0 στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί άλλες πληροφορίες· οι πληροφορίες αυτές επισυνάπτονται (προαιρετικό)
Ε στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου έχουν καταχωρισθεί πληροφορίες για καταδίκες, πλην όμως το κράτος μέλος της καταδίκης ενημέρωσε ότι οι πληροφορίες για αυτές τις καταδίκες δεν είναι δυνατό να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς άλλους εκτός ποινικών διαδικασιών. Η αίτηση για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αποσταλεί απευθείας στ ...(παρακαλείσθε να αναφέρετε το κράτος μέλος της καταδίκης)
0 σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν μπορούν να διεκπεραιώνονται αιτήσεις που υποβάλλονται για άλλους σκοπούς εκτός ποινικών διαδικασιών.
Αρμόδιος επαφής για την περίπτωση που θα χρειασθούν συμπληρωματικές πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Άλλες πληροφορίες (περιορισμοί της χρήσης των δεδομένων όσον αφορά αιτήσεις εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας):
Παρακαλώ αναφέρατε τον αριθμό των σελίδων που επισυνάπτονται στο έντυπο απάντησης:
Τόπος
Ημερομηνία
Υπογραφή και επίσημη σφραγίδα (εφόσον υπάρχει):
Όνομα και ιδιότητα/οργανισμός:
Ενδεχομένως, να επισυναφθεί κατάλογος των καταδικών και να αποσταλεί η δέσμη στοιχείων στο αιτούν κράτος μέλος. Δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση του εντύπου ούτε του καταλόγου των καταδικών στη γλώσσα του αιτούντος κράτους μέλους.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του προσώπου, πρέπει να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
Κοινός πίνακας με τις κατηγορίες αξιόποινων πράξεων κατά το άρθρο 30 παράγραφοι 3, 6 και άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου
Παράμετροι


Βαθμός τέλεσης:
Τελεσθείσα πράξη
C

Απόπειρα ή προετοιμασία
Α

Στοιχείο που δεν διαβιβάσθηκε
0
Μορφή συμμετοχής:
Αυτουργός
Μ

Συνεργός ή ηθικός αυτουργός/διοργανωτής, μέλος συμμορίας
Η

Στοιχείο που δεν διαβιβάσθηκε
0
Απαλλαγή από ποινική ευθύνη:
Ψυχική πάθηση ή μειωμένος καταλογισμός
S
Υποτροπή

R

Κωδικός
Κατηγορίες και υποκατηγορίες αξιόποινων πράξεων
0100 00
Αδικήματα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
ανοικτή
κατηγορία
0101 00
Γενοκτονία
0102 00
Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
0103 00
Εγκλήματα πολέμου
0200 00 ανοικτή κατηγορία
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
0201 00
Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
0202 00
Ενσυνείδητη συμμετοχή σε αξιόποινες δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης
0203 00
Ενσυνείδητη συμμετοχή σε μη αξιόποινες δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης
0300 00
Τ ρομοκρατία
ανοικτή
κατηγορία
0301 00
Διεύθυνση τρομοκρατικής ομάδας
0302 00
Ενσυνείδητη συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής

ομάδας
0303 00
Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
0304 00
Δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος Στρατολόγηση και εκπαίδευση τρομοκρατών
0305 00
Στρατολόγηση και εκπαίδευση τρομοκρατών
0400 00 ανοικτή κατηγορία
Εμπορία ανθρώπων
40100
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών
0402 00
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση αλλότριας πορνείας ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης
0403 00
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων ή ανθρώπινων ιστών
0404 00
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη δουλεία, πρακτικές που προσομοιάζουν με δουλεία ή την ειλωτεία
0405 00
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση ανηλίκου για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών
0406 00
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της πορνείας ανηλίκων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων
0407 00
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων ή ανθρώπινων ιστών από το σώμα ανηλίκου
0408 00
Εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη δουλεία, πρακτικές που προσομοιάζουν με δουλεία ή την ειλωτεία εις βάρος ανηλίκου
0500 00
Παράνομη διακίνηση και άλλες αξιόποινες πράξεις που αφορούν όπλα, πυροβόλα όπλα, μέρη και εξαρτήματα αυτών, Γτυρομαχικά και εκρηκτικά
ανοικτή
κατηγορία
0501 00
Παράνομη κατασκευή όπλων, πυροβόλων όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους, πυρομαχικών και εκρηκτικών
0502 00
Ιαράνομη διακίνηση όπλων, πυροβόλων όπλων, των μερών και εξαρτημάτων τους, πυρομαχικών και εκρηκτικών σε εθνικό επίπεδο Γ2)
0503 00
Ίαράνομη εξαγωγή ή εισαγωγή όπλων, πυροβόλων όπλων, των ιερών και εξαρτημάτων τους πυρομαχικών και εκρηκτικών
0504 00 I l·
Ιαράνομη κατοχή ή χρήση όπλων, πυροβόλων όπλων, των μερών cat εξαρτημάτων τους πυρομαχικών και εκρηκτικών
0600 00 I
Ιεριβαλλοντικά εγκλήματα
ανοικτή
κατηγορία
0601 00
Καταστροφή ή πρόκληση βλάβης σε προστατευόμενα είδη πανίδας ή χλωρίδας
0602 00
Παράνομη απόρριψη ρυπογόνων ουσιών ή ιονίζουσας ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, το έδαφος ή τα ύδατα
0603 00
Αδικήματα που σχετίζονται με απόβλητα, περιλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων
0604 00
Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών πανίδας ή χλωρίδας ή τμημάτων τους
0605 00
Περιβαλλοντικά αδικήματα εξ αμελείας
0700 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές και πρόδρομες ουσίες και άλλα αδικήματα κατά της δημόσιας υγείας
0701 00
Αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη
διακίνηση (3) ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών
όταν σκοπός δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η προσωπική
κατανάλωση
0702 00
Παράνομη κατανάλωση ναρκωτικών καθώς και απόκτηση, κατοχή, παρασκευή ή παραγωγή τους με αποκλειστικό σκοπό την προσωπική κατανάλωση
0703 00
Παροχή βοήθειας ή παρακίνηση άλλων να κάνουν παράνομη χρήση ναρκωτικών ή ψυχότροπων ουσιών
0704 00
Παρασκευή ή παραγωγή ναρκωτικών ουσιών όταν σκοπός δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η προσωπική κατανάλωση
0800 00 ανοικτή κατηγορία
Εγκλήματα κατά του προσώπου
0801 00
Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
0802 00
διακεκριμένες περιπτώσεις ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως!4)
0803 00
Ανθρωποκτονία εξ αμελείας
0804 00
3ανάτωση νεογνού από τη μητέρα του/της εκ προθέσεως
0805 00
Παράνομη άμβλωση
0806 00
Ίαράνομη ευθανασία
0807 00
Αδικήματα που σχετίζονται με αυτοκτονία
0808 00
Ασκηση βίας με συνέπεια την πρόκληση θανάτου
0809 00
Ιρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, παραμόρφωσης ή μόνιμης χναπηρίας
(
0810 00
ιξ αμελείας πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, ταραμόρφωσης ή μόνιμης αναπηρίας
1
0811 00
Πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης
0812 00
Εξ αμελείας πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης
0813 00
Έκθεση σε κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης
0814 00
Βασανιστήρια
0815 00
Εγκατάλειψη ατόμου που χρήζει βοήθειας
0816 00
Αδικήματα που σχετίζονται με αφαίρεση οργάνων ή ιστών χωρίς άδεια ή συναίνεση
0817 00
Αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση Γ3) ανθρώπινων οργάνων ή ιστών
0818 00
Οικογενειακή βία ή απειλή
0900 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και άλλων προστατευόμενων συμφερόντων, περιλαμβανόμενου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
0901 00
Απαγωγή, απαγωγή για λύτρα, παράνομη κράτηση
0902 00
Παράνομη σύλληψη ή στέρηση της ελευθερίας από δημόσια αρχή
0903 00
Περιαγωγή σε ομηρία
0904 00
Παράνομη αρπαγή αεροσκάφους ή πλοίου
0905 00
Εξύβριση, συκοφαντία, δυσφήμηση, απείθεια προς δικαστήριο
0906 00
Απειλές
0907 00
Άσκηση καταναγκασμού ή πιέσεων, παρενοχλητική παρακολούθηση, παρενόχληση ή επίθεση ψυχολογικού ή συναισθηματικού χαρακτήρα
0908 00
Εκβίαση
0909 00
Διακεκριμένη εκβίαση
0910 00
Ιαράνομη είσοδος σε ιδιωτική ιδιοκτησία
91100
Παραβίαση της ιδιωτικότητας εκτός από την παράνομη είσοδο σε διωτική ιδιοκτησία
0912 00
Αδικήματα κατά της προστασίας δεδομένων προσωπικού (αρακτήρα

0913 00
Ιαράνομη υποκλοπή δεδομένων ή επικοινωνιών
0914 00
\σκηση διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλή, τον γενετήσιο τροσανατολισμό, το θρήσκευμα ή την εθνοτική καταγωγή
0915 00
\ημόσια προτροπή σε φυλετικές διακρίσεις
0916 00
δημόσια προτροπή σε φυλετικό μίσος
0917 00 I
ϊκβιασμός
1000 00 I
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ανοικτή

κατηγορία
100100
Βιασμός
1002 00
Διακεκριμένος βιασμ(Χ (5) πλην του βιασμού ανηλίκου
1003 00
Εξαναγκασμός σε ασέλγεια
1004 00
Μαστροπεία
1005 00
Άσεμνη συμπεριφορά
1006 00
Σεξουαλική παρενόχληση
1007 00
Προσφορά υπηρεσιών από εκπορνευόμενο άτομο
1008 00
Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου
1009 00
Αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία ή άσεμνες εικόνες ανηλίκων
1010 00
Βιασμός ανηλίκου
101100
Εξαναγκασμός ανηλίκου σε ασέλγεια
1100 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα κατά του οικογενειακού δικαίου
110100
Παράνομες γενετήσιες σχέσεις μεταξύ στενών συγγενών
1102 00
Πολυγαμία
1103 00
Αποφυγή της υποχρέωσης καταβολής διατροφής
1104 00
Παραμέληση ή εγκατάλειψη ανηλίκου ή ατόμου με αναπηρία
1105 00
Μη συμμόρφωση με διαταγή παράδοσης ή παράνομη απόσπαση ανηλίκου
1200 00
Αδικήματα κατά του κράτους, της δημόσιας τάξης, της απονομής δικαιοσύνης ή δημόσιων αξιωματούχων
ανοικτή
κατηγορία
120100
<ατασκοπία
1202 00
Εσχατη προδοσία
1203 00
Αδικήματα που σχετίζονται με εκλογές και δημοψηφίσματα
1204 00
Απόπειρα κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αρχηγού κράτους
1205 00
Ιεριύβριση του κράτους, του έθνους ή κρατικών συμβόλων
1206 00
Περιύβριση αρχής ή αντίσταση κατά φορέα δημόσιας αρχής
1207 00
Εκβιασμός, άσκηση καταναγκασμού ή πιέσεων κατά φορέα δημόσιας εξουσίας
1208 00
Βιαιοπραγία ή απειλή κατά φορέα δημόσιας εξουσίας
1209 00
Αδικήματα κατά της δημόσιας τάξης, διατάραξη της κοινής ειρήνης
1210 00
Άσκηση βίας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων
121100
Κλοπή δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου
1212 00
Παρακώλυση ή διαστρέβλωση της απονομής δικαιοσύνης, προβολή ψευδών ισχυρισμών σε ποινική ή δικαστική διαδικασία, ψευδορκία
1213 00
Αντιποίηση της ταυτότητας άλλου προσώπου ή αρχής
1214 00
Απόδραση κρατουμένου
1300 00
Αδικήματα κατά της δημόσιας περιουσίας ή του δημόσιου συμφέροντος
ανοικτή
κατηγορία
1301 00
Απάτη σε σχέση με κρατικά ή οικογενειακά επιδόματα ή παροχές κοινωνικής ασφάλισης
1302 00
Απάτη σε σχέση με ευρωπαϊκές παροχές ή ενισχύσεις
1303 00
Αδικήματα που σχετίζονται με παράνομα τυχερά παίγνια
1304 00
Παρακώλυση της διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών
1305 00
Ενεργητική ή παθητική δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου ή προσώπου που κατέχει δημόσιο αξίωμα ή δημόσια εξουσία
1306 00
Κατάχρηση, υπεξαίρεση ή άλλου είδους εκτροπή ξένης περιουσίας από δημόσιο υπάλληλο
1307 00
Κατάχρηση αξιώματος από δημόσιο υπάλληλο
1400 00
Φορολογικά αδικήματα και αδικήματα που αφορούν τα τελωνεία
ανοικτή
κατηγορία
140100
Φορολογικά αδικήματα
1402 00
Αδικήματα που αφορούν τα τελωνεία
1500 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα που σχετίζονται με την οικονομία και το εμπόριο
150100
Πτώχευση ή δολία χρεοκοπία
1502 00
Παραβίαση της λογιστικής νομοθεσίας, κατάχρηση, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή παράνομη επαύξηση του παθητικού εταιρείας
1503 00
Ίαραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού
1504 00
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
1505 00
ενεργητική ή παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα
1506 00
Αποκάλυψη απορρήτου ή παραβίαση υποχρέωσης τήρησης χπορρήτου
C
1507 00
Πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών
1600 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή φθορά ξένης ιδιοκτησίας
1601 00
Υπεξαίρεση
1602 00
Υπεξαίρεση ή παράνομη εκτροπή ενέργειας
1603 00
Απάτη συμπεριλαμβανομένης της καταδολίευσης
1604 00
Διακίνηση κλαπέντων αντικειμένων
1605 00
Παράνομη διακίνηση_£6) πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης
1606 00
Εκ προθέσεως φθορά ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων
1607 00
Εξ αμελείας φθορά ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων
1608 00
Δολιοφθορά
1609 00
Αδικήματα κατά της βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας
1610 00
Εμπρησμός
161100
Θάνατος ή τραυματισμός προσώπου λόγω εμπρησμού
1612 00
Εμπρησμός δάσους
1700 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα κλοπής
170100
Κλοπή
1702 00
Κλοπή κατόπιν παράνομης εισόδου σε ξένη ιδιοκτησία.
1703 00
Κλοπή συνοδευόμενη από άσκηση βίας ή χρήση όπλων, ή απειλές άσκησης βίας ή χρήσης όπλων κατά προσώπου
1704 00
Μορφές διακεκριμένης κλοπής που δεν συνοδεύεται από άσκηση 3ίας ή χρήση όπλων, ή απειλές άσκησης βίας ή χρήσης όπλων κατά προσώπου
1800 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα κατά συστημάτων πληροφορικής και άλλα ηλεκτρονικά εγκλήματα
180100
Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής
1802 00
Παράνομη παρεμβολή σε σύστημα
1803 00
Παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα
1804 00
Παραγωγή, κατοχή, διάδοση ή διακίνηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ί δεδομένων που καθιστούν δυνατή τη διάπραξη αξιόποινων ίΐράξεων σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
1
1900 00 ανοικτή κατηγορία
Κιβδηλεία μέσων πληρωμής
190100
Παραχάραξη ή κιβδηλεία νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ
1902 00
Παραχάραξη μέσων πληρωμής πλην των μετρητών
1903 00
Παραχάραξη ή κιβδηλεία δημόσιων πιστωτικών τίτλων
1904 00
Θέση σε κυκλοφορία ή χρήση παραχαραγμένου ή κίβδηλου νομίσματος, άλλων μέσων πληρωμής πλην των μετρητών ή δημόσιων πιστωτικών τίτλων
1905 00
Κατοχή εξοπλισμού προοριζόμενου για την παραχάραξη ή κιβδηλεία νομίσματος ή δημόσιων πιστωτικών τίτλων
2000 00
Παραποίηση εγγράφων
ανοικτή
κατηγορία
2001 00
Παραποίηση δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου από ιδιώτη
2002 00
Παραποίηση εγγράφου από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσια αρχή
2003 00
Προμήθεια ή κτήση πλαστογραφημένου δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου· προμήθεια ή κτήση πλαστογραφημένου εγγράφου από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσια αρχή
2004 00
Χρήση πλαστογραφημένου δημόσιου ή διοικητικού εγγράφου
2005 00
Κατοχή εξοπλισμού προοριζόμενου για την παραποίηση δημόσιων ή διοικητικών εγγράφων
2006 00
Πλαστογραφία ιδιωτικών εγγράφων από ιδιώτη
2100 00
Αδικήματα που συνίστανται σε παραβίαση των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας
ανοικτή
κατηγορία
210100
Επικίνδυνη οδήγηση
2102 00
Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών 3υσιών
2103 00
3δήγηση χωρίς άδεια ή ενώ ο οδηγός έχει εκπέσειτου δικαιώματος οδήγησης
2104 00
ί»υγή μετά από τροχαίο ατύχημα
2105 00
Αποφυγή οδικού ελέγχου
2106 00
Αδικήματα στον τομέα των οδικών μεταφορών
2200 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα που συνίστανται σε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας
220100
Παράνομη απασχόληση
2202 00
Αδικήματα σχετικά με την αμοιβή εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
2203 00
Αδικήματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας ή την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
2204 00
Αδικήματα σχετικά με την πρόσβαση ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
2205 00
Αδικήματα σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης
2300 00
Αδικήματα κατά της μεταναστευτικής νομοθεσίας
ανοικτή
κατηγορία
2301 00
Παράνομη είσοδος ή διαμονή
2302 00
Διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής
2400 00 ανοικτή κατηγορία
Αδικήματα που σχετίζονται με στρατιωτικές υποχρεώσεις
2500 00
Αδικήματα σχετικά με ορμονικές ουσίες και άλλους αυξητικούς παράγοντες
ανοικτή
κατηγορία
2501 00
Παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και προμήθεια ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων
2600 00
Αδικήματα σχετικά με πυρηνικές ύλες ή άλλες επικίνδυνες ραδιενεργές ουσίες
ανοικτή
κατηγορία
2601 00
Παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια ή κτήση πυρηνικών ή ραδιενεργών υλών
2700 00
Αλλα αδικήματα
ανοικτή
κατηγορία
2701 00
Αλλα εκ προθέσεως αδικήματα
2702 00
Αλλα εξ αμελείας αδικήματα
(1) Διακίνηση σημαίνει εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση, εκτός αν διευκρινίζεται άλλως σε αυτήν την κατηγορία.
(2) Για τους σκοπούς της παρούσας υποκατηγορίας, η διακίνηση περιλαμβάνει απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση.
(3) Για τους σκοπούς της παρούσας υποκατηγορίας, η διακίνηση περιλαμβάνει εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση.
(4) Για παράδειγμα: ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιστάσεις.
(5) Παραδείγματος χάρη, βιασμός με ιδιαίτερη βαναυσότητα.
(6) Για τους σκοπούς της παρούσας υποκατηγορίας, η διακίνηση περιλαμβάνει εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, πώληση, παράδοση, κυκλοφορία ή μεταβίβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
Κοινός πίνακας με τις κατηγορίες ποινών και μέτρων κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4, 5, 6 και άρθρο 31 παράγραφος 1
Κωδικός
Κατηγορίες και υποκατηγορίες ποινών και μέτρων
1000
Στέρηση ελευθερίας
ανοικτή
κατηγορία
1001
Φυλάκιση
1002
Ισόβια κάθειρξη
2000
Περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας
ανοικτή
κατηγορία
2001
Απαγόρευση διαμονής σε ορισμένους τόπους
2002
Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
2003
Απαγόρευση της παραμονής σε συγκεκριμένα μέρη
2004
Απαγόρευση εισόδου σε μαζική εκδήλωση
2005
Απαγόρευση της επικοινωνίας με ορισμένα πρόσωπα καθ’ οιονδήποτε τρόπο
2006
Θέση υπό ηλεκτρονική επιτήρηση (11
2007
Υποχρέωση εμφάνισης κατά τακτά διαστήματα σε συγκεκριμένη
αρχή
2008
Υποχρέωση παραμονής/διαμονής σε συγκεκριμένο μέρος
2009
Υποχρέωση του καταδικασθέντος να βρίσκεται στον τόπο διαμονής κατά τον καθορισμένο χρόνο
2010
Υποχρέωση συμμόρφωσης με μέτρα αναστολής που διέταξε το δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παραμονής υπό επιτήρηση
3000
Απαγόρευση συγκεκριμένου δικαιώματος ή ικανότητας
ανοικτή
κατηγορία
3001
Έκπτωση από αξίωμα
3002
Απώλεια/αναστολή της ικανότητας κατοχής δημόσιου αξιώματος ή διορισμού σε δημόσιο αξίωμα
3003
Απώλεια/αναστολή του δικαιώματος του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι
3004
Στέρηση της ικανότητας σύναψης δημόσιων συμβάσεων
3005
Στέρηση της ικανότητας λήψης κρατικών επιδοτήσεων
3006
Ακύρωση άδειας οδήγησης (2)
3007
Αναστολή ισχύος της άδειας οδήγησης
3008
Απαγόρευση οδήγησης συγκεκριμένων οχημάτων
3009
Απώλεια/αναστολή γονικής μέριμνας
3010
Απώλεια/αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής σε δίκη υπό την ιδιότητα του πραγματογνώμονα ή του ενόρκου, ή του δικαιώματος ένορκης μαρτυρικής κατάθεσης
3011
Απώλεια ή αναστολή του δικαιώματος να έχει κανείς την ιδιότητα νόμιμου επιτρόπου Γ3Ί
3012
Απώλεια/αναστολή δικαιώματος κατοχής παρασήμου ή τίτλου
3013
Απαγόρευση της άσκησης επαγγελματικής, εμπορικής ή κοινωνικής δραστηριότητας
3014
Απαγόρευση της απασχόλησης ή άσκησης δραστηριότητας με ανηλίκους
3015
Υποχρέωση κλεισίματος επιχείρησης
3016
Απαγόρευση της οπλοκατοχής ή της οπλοφορίας
3017
Ανάκληση άδειας κυνηγίου ή αλιείας
3018
Απαγόρευση της έκδοσης επιταγών ή της χρήσης καρτών πληρωμής ή πιστωτικών καρτών
3019
Απαγόρευση της κατοχής ζώων
3020
Απαγόρευση της κατοχής ή της χρήσης ορισμένων αντικειμένων Ξκτός των όπλων
3021
Απαγόρευση ορισμένων παιγνίων/αθλημάτων
4000
Απαγόρευση εισόδου και παραμονής ή απομάκρυνση από την επικράτεια
ανοικτή
κατηγορία

4001
Απαγόρευση εισόδου και παραμονής στην εθνική επικράτεια
4002
Απομάκρυνση από την εθνική επικράτεια
5000
Προσωπικές υποχρεώσεις
ανοικτή
κατηγορία
5001
Υπαγωγή σε ιατρική θεραπεία ή σε άλλη μορφή θεραπείας
5002
Υπαγωγή σε πρόγραμμα κοινωνικοεκπαιδευτικού χαρακτήρα
5003
Υποχρέωση υπαγωγής στη φροντίδα/τον έλεγχο της οικογένειας
5004
Εκπαιδευτικά μέτρα
5005
Κοινωνικοδικαστική επιτήρηση
5006
Υποχρέωση επιμόρφωσης/εργασίας
5007
Υποχρέωση παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών στις δικαστικές αρχές
5008
Υποχρέωση δημοσίευσης δικαστικής απόφασης
5009
Υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε από το αδίκημα
6000
Κυρώσεις επί της ατομικής περιουσίας
ανοικτή
κατηγορία
6001
Δήμευση
6002
<ατεδάφιση
6003
Αναστήλωση
7000
Εγκλεισμός σε ίδρυμα
ανοικτή
κατηγορία
7001
Ιεριορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα
7002
Περιορισμός σε ίδρυμα αποτοξίνωσης
7003
Υποχρεωτική φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
8000
Χρηματικές ποινές
ανοικτή
κατηγορία
8001
Πρόστιμο
8002
Πρόστιμο που υπολογίζεται σε ημερήσια βάση Γ4Ί
8003
Πρόστιμο υπέρ συγκεκριμένου δικαιούχου (5)
9000
Ποινή υπό μορφή παροχής εργασίας
ανοικτή
κατηγορία
9001
Παροχή κοινωφελούς υπηρεσίας ή εργασίας
9002
Παροχή κοινωφελών υπηρεσιών ή εργασίας συνοδευομένων από άλλα περιοριστικά μέτρα
10000
Στρατιωτικές κυρώσεις
ανοικτή
κατηγορία
10001
Απώλεια στρατιωτικού βαθμού (6)
10002
Απόταξη από επαγγελματική στρατιωτική υπηρεσία
10003
Στρατιωτική φυλάκιση
11000
Απαλλαγή/αναστολή καταδίκης/ποινής, προειδοποίηση
ανοικτή
κατηγορία
12000
Λοιπές ποινές και μέτρα
ανοικτή
κατηγορία

Παράμετροι (προσδιορίζονται κατά περίπτωση)
0
Ποινή
m
Μέτρο
a
Αναστολή ποινής/μέτρου
b
Μερική αναστολή ποινής/μέτρου
c
Αναστολή ποινής/μέτρου υπό όρους ή επιτήρηση
d
Μερική αναστολή ποινής/μέτρου υπό όρους ή επιτήρηση
e
Μετατροπή ποινής/μέτρου
f
Εναλλακτική ποινή/μέτρο που επιβάλλεται ως κύρια ποινή
g
Εναλλακτική ποινή/μέτρο που επιβάλλεται αρχικά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την κύρια ποινή
h
Ανάκληση της αναστολής ποινής/μέτρου
i
Επακόλουθη επιμέτρηση συνολικής ποινής
j
Διακοπή της εκτέλεσης/αναστολής ποινής/μέτρου (7)
k
Μείωση της ποινής
1 [Μείωση ποινής που τελεί υπό αναστολή
η
Λήξη της ποινής
o
Χάρη
p
Αμνηστία
q
0
r
Αποκατάσταση (με ή χωρίς τη διαγραφή της ποινής από το ποινικό μητρώο]
s
Ειδικές ποινές ή μέτρα για ανήλικους
t
Μη ποινική απόφαση (8)

(1) Σταθερή ή κινητή θέση.
(2) Απαιτείται νέα αίτηση για την έκδοση νέας άδειας οδήγησης.
(3) 0 διορισμός νόμιμου επιτρόπου μπορεί να αφορά πρόσωπο που δεν διαθέτει ικανότητα δικαίου ή ανήλικο.
(4) Πρόστιμο εκφραζόμενο σε ημερήσιες μονάδες.
(5) Π. χ. : για ίδρυμα, ένωση, κληροδότημα ή συγκεκριμένο θύμα.
(6) Στρατιωτικός υποβιβασμός.
(7) Δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η εκτέλεση της ποινής.
(8) Η παράμετρος αυτή θα αναφέρεται μόνο όταν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους ιθαγένειας του οικείου προσώπου.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016


Slider 4492386098688043450

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με