Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΔΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΔΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2014/05/18

ΜονΠρΧαν 210/2014: Η διάταξη να προσκομίζεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ (αναδημοσ. από τον Δικαστή)
Η διάταξη του άρθρου 54Α στο ν. 4174/2013 (προστέθηκε με το άρ. 9 παρ. 2 του Ν. 4223/2013, όπως ήδη τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. γ αρ. 5 του Ν 4254/2014) σχετικά με το απαράδεκτο συζήτησης οποιασδήποτε εμπράγματης αγωγής σε περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, είναι προφανές ότι είναι φορολογικής φύσης, θίγει, παραβιάζει και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) και τις διατάξεις των άρθρων 17, 20 και 25 του Συντάγματος (δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας και αρχή της αναλογικότητας). [Πρώτη δημοσίευση Δικαστής]


2014/03/19

ΟλΑΠ 2/2014: απόφαση που δέχεται ως έγκυρη την επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής, καίτοι ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε γνωστή διαμονή, χωρίς να συνεκτιμήσει άλλα αποδεικτικά μέσα και απορρίπτει την έφεσή του ως εκπρόθεσμη πάσχει από τα ελαττώματα του άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Η' Δ' και Α' ΚΠΔ, περί αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας, ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, λόγω παραβιάσεως της διάταξης του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, αντίστοιχα. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο. Μειοψηφία.
ΙστοσελίδαΑΠ | Πλειοψηφία: η προσβαλλόμενη απόφαση, με το να δεχθεί ως έγκυρη την επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής, καίτοι ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε γνωστή διαμονή, χωρίς να συνεκτιμήσει και τα αποδεικτικά μέσα που είχε προσκομίσει, αλλά να βασιστεί μόνο στο αποδεικτικό επιδόσεως και στο ότι αυτός δεν είχε δηλώσει τη νέα διεύθυνσή του στην Εισαγγελική Αρχή που είχε παραγγείλει την επίδοση, και, στη συνέχεια, να απορρίψει την έφεσή του ως εκπρόθεσμη πάσχει από τα ελαττώματα του άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Η' Δ' και Α' ΚΠΔ, περί αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας, ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, λόγω παραβιάσεως της διάταξης του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, αντίστοιχα. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου η συγκρότηση από άλλους δικαστές είναι δυνατή. Μειοψηφία: βάσει των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, και ιδίως του ότι ο αναιρεσείων είχε παρασταθεί ήδη πέντε φορές στο δικαστήριο (αναβολές λόγω ρυθμίσεων εισφορών στο ΙΚΑ), δεν ιδρύονται αναιρετικοί λόγοι.


2014/03/15

ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα διατάχθηκαν στην διακρατική προσφυγή που υπέβαλε η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.Δελτίο Τύπου
συντάχθηκε από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου
Ασφαλιστικά μέτρα διατάχθηκαν στην διακρατική προσφυγή που υπέβαλε η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.
Στις 13 Μαρτίου 2014 η Κυβέρνηση της Ουκρανίας υπέβαλε μία διακρατική προσφυγή σύμφωνα με το Άρθρο 33 (Διακρατικές Υποθέσεις) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Υπέβαλαν επίσης μία αίτηση σύμφωνα με τον Κανόνα 39 των Κανόνων του Δικαστηρίου για ασφαλιστικά μέτρα που να διατάσσουν τη Ρωσσική Ομοσπονδία, μεταξύ άλλων, να απέχει από μέτρα που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την υγεία του άμαχου πληθυσμού στην ουκρανική επικράτεια.
Εκτιμώντας ότι η παρούσα κατάσταση εγείρει έναν συνεχή κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, ο Πρόεδρος του Τρίτου Τμήματος αποφάσισε να εφαρμόσει τον Κανόνα 39 των Κανόνων του Δικαστηρίου. Αποβλέποντας στην αποτροπή τέτοιων παραβιάσεων και σύμφωνα με τον Κανόνα 39, ο Πρόεδρος καλεί και τα δύο εμπλεκόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη να απέχουν από τη λήψη οποιονδήποτε μέτρων, και ειδικότερα στρατιωτικών πράξεων, που θα μπορούσαν να συνεπάγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων του άμαχου πληθυσμού που απορρέουν από τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε κίνδυνο της ζωής και της υγείας τους, και να συμμορφωθούν με τις Συμβατικές τους δεσμεύσεις, ιδίως όσον αφορά τα Άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή) και 3 (απαγόρευση απάνθωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης).
Επίσης, ζητήθηκε και από τα δύο Κράτη να ενημερώσουν το Δικαστήριου το συντομότερο δυνατό σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση.
Σύμφωνα με τον Κανόνα 39 των Κανόνων του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο μπορεί να υποδείξει στα μέλη οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο το οποίο να θεωρεί ότι θα έπρεπε να υιοθετηθεί για το συμφέρον των μελών ή για την κατάλληλη διεξαγωγή των διαδικασιών ενώπιόν του.
Η διακρατική προσφυγή έχει εγγραφεί με αρ. 20958/14, Ουκρανία κατά Ρωσίας.
Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών 

***Σας άρεσε; Διαδώστε το***
___________________________________________________________________________