Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2016/03/25

3ο Συνέδριο Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου με θέμα: «Ο θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα: Αναβάθμιση ή περιπλοκή του ποινικού συστήματος;» (30 Μαρτίου 2016, ώρα 18:30, αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών)
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου διοργανώνει το 3ο Συνέδριό του με θέμα:

«Ο θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα: 
Αναβάθμιση ή περιπλοκή του ποινικού συστήματος;»στις 30 Μαρτίου 2016, ώρα 18:30 στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών.Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη πρόσκληση.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος

,

2016/01/29

Ν. 4360/2016 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ» ΦΕΚ Α' 9/29.1.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

2015/07/21

Η Οδηγία BRRD που πρέπει να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέχρι την 22α Ιουλίου 2015 [Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012]Μπορείτε να προβάλλετε σε προεπισκόπηση την οδηγία ή να την κατεβάσετε σε αρχείο .docx [word 2007] για επεξεργασία


 


2015/03/18

ΑΠ (Τμ. Α1 Πολ.) 8/2015: Κανονισμός 44/2001 - Έγκυρη η Παρέκταση Διεθνούς Δικαιοδοσίας όταν συνάπτεται με τύπο γνωστό και παγιωμένο στην πρακτική των συναλλαγών και συγκεκριμένα με αναγραφή στα τιμολόγια τα οποία ο αντισυμβαλλόμενος δέχεται και πληρώνει αδιαμαρτύρητα.
Περίληψη: Διεθνής Δικαιοδοσία - η από 27.9.1968 Σύμβαση των Βρυξελλών "για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" (κυρωθείσα με το ν. 1814/1988) - Κανονισμός 44/2001 - Έγκυρη η παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας υπέρ των δικαστηρίων της Ιταλίας, η οποία συνάπτεται σύμφωνα με τον συνήθη στις συναλλαγές τύπο, και συγκεκριμένα με Γενικό Όρο Συναλλαγών που αναγράφεται επί των τιμολογίων, όταν αυτά γίνονται αποδεκτά αδιαμαρτύρητα - εσφαλμένα έκρινε το Εφετείο ότι είχε διεθνή δικαιοδοσία - υπερέβη με αυτόν τον τρόπο την εξουσία του - δέχεται αναίρεση - παραπέμπει για νέα εκδίκαση.

[σσ: έχει προστεθεί έμφαση στα κύρια σημεία καθώς και μορφοποίηση παραγράφων για τη διευκόλυνση του αναγνώστη] 

2015/03/11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΘΗΚΩΝ-ARERT [ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ]
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. πρωτ. 126
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
-----------
Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90
FAX : 210-3848335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες: Μαριάννα Παπακυριάκου, Συμ/φος Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας. (Τηλ. 2310237855)

2014/12/01

Π.Δ. 167/2014 ΦΕΚ Α΄ 252/01.12. 2014: Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)» (Α΄ 195).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις α) του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) και της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, β) του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 ν. 1892/1990 (Α 101), γ) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/ 1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α 113).
2.      Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).
3.      Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
4.      Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
5.      Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.      Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
7.      (Α΄ 98).
8.      Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
9.      Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ48 από 9−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
10.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΟΙΚ./38440/7537 από 4−11−2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (Β΄ 2972).
11.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π23ΥΦΥΠ−17039/26−4−2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Δημητρίου Κούρκουλα» (Β΄ 1036).
12.  Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4062/25−7−2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο» (Β΄ 2110).
13.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14.  Την υπ’ αριθμ. 269/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Εσωτερικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
αποφασίζουμε:

2014/11/20

ΔΣΑ: Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «Find-a-Lawyer» της CCBE
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα 14/11/2014,
Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) εκπροσωπεί τους δικηγόρους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συνολικά, συμμετέχουν 45 χώρες και εκπροσωπούνται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ευρωπαίοι δικηγόροι.
Με χρηματοδότηση της Ε.Ε. και με τελικό σκοπό να καταστεί ευχερέστερη η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη Δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως μάλιστα συνόρων, η CCBE δημιούργησε το πρόγραμμα «Find-a-Lawyer», μέσω του οποίου καθένας που έχει ανάγκη δικηγόρου για υπόθεσή του σε κάποια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα, από το σπίτι του ή τη δουλειά του, κάνοντας χρήση του διαδικτύου, να αναζητήσει και εντοπίσει δικηγόρο στη χώρα που τον ενδιαφέρει, ο οποίος θα διαθέτει τα ελάχιστα αναγκαία για την περίπτωσή του προσόντα (έδρα, επαγγελματική εξειδίκευση, ομιλούμενες γλώσσες) και με τον οποίο, ακολούθως, θα μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει και ο ΔΣΑ (μέσω δε αυτού και κάποιοι άλλοι δικηγορικού Σύλλογοι της χώρας μας), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να μπορούν να έλθουν σε επαφή με τους δικηγόρους της Αθήνας για τις τυχόν εδώ υποθέσεις τους.
Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, εκτός των άλλων, ο ΔΣΑ ανέπτυξε μία εφαρμογήστο νέο σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ". Με την εφαρμογή αυτή, από το ενιαίο σημείο εισόδου portal.olomeleia.gr, οιδικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν οn line, με δική τους ευθύνη, τόσο τις γλώσσες που μιλούν όσο και την επαγγελματική τους εξειδίκευση, επιλέγοντας από το συνημμένο κατάλογο κάποιον ή κάποιους από τους προκαθορισμένους, αναφερόμενους εκεί, τομείς εξειδίκευσης.
Παρακαλούμε για την άμεση πρόσβασή σας στο σύστημα και την ενημέρωση, κατά τα ανωτέρω, της προσωπικής σας μερίδας ως προς τα δύο αυτά πεδία (επαγγελματική εξειδίκευση, ομιλούμενες γλώσσες), διασφαλίζοντας έτσι την παρουσία σας στο μεγάλο αυτόν κατάλογο ευρωπαίων δικηγόρων και τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης, προσωπικά σε σας, από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Επισημαίνουμε ότι η επίσημη έναρξη λειτουργίας του προγράμματος (από το e-justiceportal της Επιτροπής της Ε.Ε.) αναμένεται για το τέλος Νοεμβρίου, η δε συμπλήρωση όλων των στοιχείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα, γι’ αυτό και παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

2014/05/31

ΠΔ 70/2014 ΦΕΚ Α 113/08.05.2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια.»ΠΔ 70/2014 ΦΕΚ Α 113/08.05.2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ [κλικ εδώ για το κείμενο της Οδηγίας] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια.»

2014/02/13

Ν. 4236/2014 Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α 33 / 11.02.2014 ημ/νία κυκλ. 11.02.2014Ν. 4236/2014
Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις.2014/01/06

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EKOJ L 347, 20/12/2013, p. 33–49
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 11ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/12/19

ΔΕΕ C‑534/11 Mehmet Arslan κατά Policie ČR : Οι διαδικασίες επιστροφής δεν αφορούν τους αιτούντες άσυλο.

πηγή: curia.europa.euΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 30ής Μαΐου 2013 (*)
 «Χώρος ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης – Οδηγία 2008/115/ΕΚ – Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών – Δυνατότητα εφαρμογής στους αιτούντες άσυλο – Δυνατότητα συνεχίσεως της κρατήσεως υπηκόου τρίτης χώρας μετά την υποβολή αιτήσεως χορηγήσεως ασύλου»
Στην υπόθεση C‑534/11,
με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) με απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2011, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 20 Οκτωβρίου 2011, στο πλαίσιο της δίκης

2013/11/02

Ν. 4204 / 2013 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου.» ΦΕΚ Α 236 - 01.11.2013 ημ/νία κυκλ. 01.11.2013

Ν. 4204 / 2013
«Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου.»2013/10/16

Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου

article in .pdf format
Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council
Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
of 5 April 2011
της 5ης Απριλίου 2011
on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 82(2) and Article 83(1) thereof,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1,
Having regard to the proposal from the European Commission,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee [1],
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],
After consulting the Committee of the Regions,
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure [2],
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία [2],
Whereas:

2013/06/03

Η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Η ΕΣΔΑ στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή έννομη τάξη”


Η ΕΣΔΑ στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή έννομη τάξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Με αφορμή την έκδοση του έργου «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου- Ερμηνεία κατ΄ άρθρο», τη διεύθυνση του οποίου έχει ο κ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Δικαστής στο ΕΔΔΑ, Καθηγητής Νομικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών, η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

Η ΕΣΔΑ στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή έννομη τάξη
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00
Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, Αίθουσα «Ευρώπη»

Συντονιστής:
Χρήστος Ροζάκης, Ομ. Καθηγητής, π. Αντιπρόεδρος ΕΔΔΑ

Εισηγητές:
Εμμανουήλ Ρούκουνας, Ακαδημαϊκός
ΕΣΔΑ και διεθνές δίκαιο

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
ΕΣΔΑ και δημόσιο δίκαιο

Μιχάλης Σταθόπουλος, Ακαδημαϊκός
ΕΣΔΑ και ιδιωτικό δίκαιο

Μιχάλης Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε. τ.
ΕΣΔΑ και ποινικό δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο
Είσοδος ελεύθερη
Για πληροφορίες – κρατήσεις θέσεων,
κα Ελένη Στεφανίδη, τηλ.: 210 3678858 -975

πηγή: NB Congress


Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

2012/10/01

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΗΜΕΡΑΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΜΑΛΙΑΣ 8 ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Η ΜΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΗΜΕΡΑ

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00-18:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ 8 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:


2012/06/03

H διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή του (Ημερίδα 23.6.2012 – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)


 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι, μέσα στο οικονομικό-πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζούμε, οι πιέσεις μας για την προστασία και την ενίσχυση του θεσμού του Συμβολαιογράφου πρέπει να ασκούνται παράλληλα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Ευρωκοινοβούλιο), αποτέλεσε προτεραιότητα η ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία μας σε όλες τις δραστηριότητες και προσπάθειες του Συμβουλίου των Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE) για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής (και κατά συνέπεια της Ελληνικής) Συμβολαιογραφίας. Αυτός ο στόχος μας έφερε πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες, κάνοντάς μας να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αποστάσεις, ουσιαστικές και μεταφορικές, έχουν πλέον εκμηδενιστεί.