Φόρτωση...

Απόφαση ΕΕΤΤ 693/9/4-6-2013 ΦΕΚ Β' 1564/21-06-2013 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

Απόφαση ΕΕΤΤ 693/9/4-6-2013
ΦΕΚ Β' 1564/21-06-2013
 
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

Κατηγορία: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟ Η/Υ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ , ΚΩΔΙΚΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τύπος : Απόφαση (Α)
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:


α) Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012) και ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία κδ' και μγ'.

β) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012/3.2.2011 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 593/B'/14.4.2011).

γ) Τη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ από 15.1.2013 έως 18.2.2013 και το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης.

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

αποφασίζει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων σχετικών με:

α) τη διαδικασία εκχώρησης και τη χρήση των Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και

β) τη λειτουργία των Καταχωρητών.

2. Αντικείμενο εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά:

α) Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και

β) Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

3. H EETT είναι αρμόδια για την Εκχώρηση:

α) Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και

β) Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

4. Με την εξαίρεση των Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, δεν αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης από την EETT και δεν αποκτάται επ' αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

5. Η χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει την εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr από το οποίο συντίθεται το Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

6. Υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Κανονισμού, Όνομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου το οποίο συντίθεται από Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται είτε από τον Φορέα του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την συναίνεση του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων (Authoritative Domain Name Server): Ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων είναι Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων σε συγκεκριμένα υποσύνολα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου, όταν αναλαμβάνει να διατηρεί το σύνολο των έγκυρων πληροφοριών που ορίζουν τα συγκεκριμένα υποσύνολα. Οι πληροφορίες αυτές οργανώνονται σε μονάδες που ονομάζονται Ζώνες, και αυτές οι Ζώνες μπορεί να κατανέμονται αυτόματα σε Εξυπηρετητές Ονομάτων οι οποίοι παρέχουν εφεδρική υπηρεσία για τις πληροφορίες Ζώνης.

Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας ή Αποκεντρωμένη Άρνηση Παροχής Υπηρεσίας [Denial of Service (DoS) ή Distributed Denial of Service (DDoS)]: Η τεχνική με την οποία υπηρεσίες και πόροι ενός υπολογιστή καθίστανται μη διαθέσιμοι στους προοριζόμενους χρήστες.

Αρχείο Ζώνης (zone file): Ένα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε Εξυπηρετητή Ονομάτων και καθορίζει επακριβώς, μεταξύ άλλων, Ονόματα Χώρου μαζί με αντίστοιχους υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και τους αντίστοιχους εξυπηρετητές oνοματοδοσίας.

Δεσμευμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr: Το Όνομα Χώρου το οποίο δεσμεύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος για συγκεκριμένο Φορέα και είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο μέσω του Καταχωρητή.

Δυναμική Ενσωμάτωση Κώδικα (Code Injection): Η εκμετάλλευση ενός προγραμματιστικού σφάλματος υπολογιστικής εφαρμογής που προκαλείται από την επεξεργασία μη έγκυρων δεδομένων. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι της ενσωμάτωσης και εκτέλεσης ξένου κώδικα σε μία εφαρμογή με σκοπό την αλλαγή της κανονικής ροής εκτέλεσής της.

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Η καταχώρηση στο Μητρώο σχετικής δήλωσης, με την οποία δεσμεύεται υπέρ συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου και παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου: Η έναρξη λειτουργίας ενός Ονόματος Χώρου ως μέσου επικοινωνίας στο Διαδίκτυο μέσω της εγγραφής του στους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Η έναρξη λειτουργίας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του οποίου έχει προηγηθεί η εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Το Μητρώο περιλαμβάνει εγγραφές για τους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομάτων με κατάληξη .gr στα αρχεία ζώνης που διατηρεί. Οι δηλωθέντες για το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr Εξυπηρετητές Ονομάτων απαντούν σε αιτήσεις ονοματοδοσίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου και το Παράρτημα Α το οποίο προσαρτάται στον παρόντα.

Εξυπηρετητής Ονομάτων (Domain Name Server): Ένα πληροφοριακό σύστημα συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, οι βασικές λειτουργίες του οποίου είναι να διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τη δενδρική δομή των Ονομάτων Χώρου (domain) και να αντιστοιχεί ονόματα χώρου σε διευθύνσεις IP σύμφωνα με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. Ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων ενδέχεται να διατηρεί προσωρινά αντίγραφα πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε τμήμα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου, αλλά συνήθως ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων διατηρεί ολοκληρωμένες, έγκυρες πληροφορίες για ένα υποσύνολο των Ονομάτων Χώρου, καθώς και αναφορές (δείκτες) σε άλλους Εξυπηρετητές Ονομάτων που μπορούν να καθοδηγήσουν σε έγκυρες πληροφορίες για τα άλλα τμήματα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου.

Επεκτάσεις Ασφάλειας Συστήματος Ονοματοδοσίας (DNSSEC: DNS Security Extensions): Το σύστημα που προσθέτει ασφάλεια στο Domain Name System (DNS). Στο Μητρώο εισάγονται DS records για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή. Οι εγγραφές αυτές εισάγονται στο Μητρώο από τον Καταχωρητή κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον καταχωρούμενο ή φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. Για την αλλαγή εξυπηρετητή ονοματοδοσίας σε Όνομα Χώρου το οποίο χρησιμοποιεί DNSSEC πιθανόν να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ παλιού και νέου Καταχωρητή και/ή προσωρινή αφαίρεση των εγγραφών DNSSEC από το Μητρώο για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του Ονόματος Χώρου.

IP Διεύθυνση: Μία ακολουθία 32 ή 128 δυαδικών ψηφίων η οποία χρησιμοποιείται για λειτουργίες διευθυνσιοδότησης από το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol - IP).

Καταχώρηση: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr στο σύνολό της, η οποία ξεκινά με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης στον Κα ταχωρητή και λήγει με την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

Καταχωρητής: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, όπως επίσης δηλώσεις μεταβίβασης, μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπώνυμου, ενεργοποίησης δεσμευμένου ονόματος, διαγραφής, ανανέωσης, μεταβολής στοιχείων και αλλαγής Καταχωρητή σχετικά με ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. Ο Καταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, δύναται να λειτουργεί ως Καταχωρητής, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ιδίως το άρθρο 16 αυτού.

Καταχωρούμενος: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δια μέσου Καταχωρητή.

Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Φορέα του Ονόματος Χώρου από το Μητρώο και του επιτρέπει την διαχείριση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου.

Λίστα ISO 31661: Αποτελεί τμήμα των προτύπων του ISO 3166 και παρέχει κώδικες για τα ονόματα των χωρών και των εξαρτώμενων περιοχών.

Λύτες (Resolvers): Προγράμματα που εξάγουν πληροφορίες από Εξυπηρετητές Ονομάτων, ανταποκρινόμενα σε αιτήματα λογισμικού  πελάτη. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν Εξυπηρετητή Ονομάτων καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που διατηρεί ο Εξυπηρετητής Ονομάτων, ώστε να απαντούν σε ένα ερώτημα άμεσα ή έμμεσα, ακολουθώντας τις αναφορές δείκτες σε άλλους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

Μεταβλητό Πεδίο: Μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου είναι εκείνο το μέρος του Ονόματος Χώρου, το οποίο δεν συντίθεται αποκλειστικά από:

i. τα αλφαριθμητικά στοιχεία .gr ή/και

ii. τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr.

Μητρώο: Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείμενο δηλώσεων καταχώρησης, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την EETT με απόφασή της.

Επιπλέον, ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Εξυπηρετητών Ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

Μητρώο ανήκει στην EETT, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του. H EETT δύναται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Μητρώου υπό τους όρους του παρόντος.

Ομόγραφα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr: Ονόματα Χώρου που το Μεταβλητό Πεδίο τους αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΕ του Κανονισμού και το Μη Μεταβλητό Πεδίο τους είναι ίδιο.

Όνομα Χώρου (domain name): Ένα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την χρήση, από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου. Ειδικά στην περίπτωση Ονομάτων Χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες, το εκχωρούμενο Όνομα Χώρου δύναται να μην συμφωνεί με την μορφή του σε λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτή χρησιμοποιείται στα αρχεία ζώνης λόγω της τεχνικής απεικόνισης που απαιτεί το σύστημα DNS.

Όνομα Χώρου ανωτάτου ή 1ου επιπέδου με κατάληξη .gr:
Όνομα Χώρου. gr.

Όνομα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε Όνομα Χώρου με τη μορφή όνομα^Γ Το πεδίο «όνομα» αποτελεί το 2ο επίπεδο του Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr.

Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε Όνομα Χώρου με τη μορφή όνομα2.όνομα1.gr. Τα πεδία «όνομα2» και «όνομα1» αποτελούν το 3ο και το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr: Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Εκχώρησης από την EETT, δηλαδή Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (Domain Name System  DNS): Το σύνολο των στοιχείων λογισμικού και υλικού καθώς και οι μεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις που υλοποιούν τις αρχές διαχείρισης Ονομάτων Χώρου όπως αυτές τέθηκαν με τα πρότυπα του Διαδικτύου RFC 1034, RFC 1035, RFC 1122, RFC 1123, RFC 2182 καθώς και με όσα πρότυπα ακολούθως τα τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή/και βασίστηκαν σε αυτά.

Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Eίναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Eκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ. GR - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ. GR

Άρθρο 3
Σύνθεση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελούνται είτε:

α) τόσο ως προς το Μεταβλητό όσο και ως προς το μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α−Ζ,a−z,0−9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-], [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων. Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-]
είτε:

β) ως προς το Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω,α-ω,0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE και ως προς το Μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου [Α−Ζ,a−z,0−9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-] [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων. Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

2. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των αλφαριθμητικών ελληνικών χαρακτήρων [ς] και [σ]. Όπου εμφανίζεται ο χαρακτήρας [ς] αντικαθίσταται αυτόματα από το χαρακτήρα [σ].

3. Δεν υποστηρίζονται Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr με ταυτόχρονη χρήση αλφαριθμητικών χαρακτήρων του λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου στο ίδιο επίπεδο.

4. Το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) χαρακτήρες και μαζί με το Μη Μεταβλητό Πεδίο περιλαμβάνει έως εξήντα τρεις (63) χαρακτήρες εξαιρουμένης της κατάληξης. gr και των καταλήξεων των κοινόχρηστων ονομάτων χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr. Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάληξη .gr. Στην περίπτωση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, ο αριθμός των εξήντα τριών χαρακτήρων αφορά στο μήκος της PUNYCODE μορφής του Ονόματος Χώρου, η οποία όμως δεν ταυτίζεται και με τον αριθμό χαρακτήρων του Ονόματος Χώρου στην ελληνική μορφή του.

5. Στα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων, των μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων, και των μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων.

6. Τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην δήλωση καταχώρησής του. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr το Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες και το Μη Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο χρήστης στην δήλωση καταχώρησής του (δηλαδή με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα, κ.λπ.) και στην πεζή άτονη μορφή του ονόματος. Οι δύο ανωτέρω μορφές καταχωρούνται στο Μητρώο με τις αντίστοιχες PUNYCODE μορφές τους. Στο αρχείο ζώνης του Μητρώου ως κύρια μορφή δηλώνεται η πεζή άτονη μορφή του ονόματος και οι ενέργειες του Μητρώου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό γίνονται με βάση την πεζή άτονη μορφή.

7. Άλλες μορφές του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δηλαδή Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr που προέρχονται από τον συνδυασμό της πεζής μορφής χωρίς σημεία στίξης με σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο Καταχωρούμενος, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο αλλά ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο.

8. Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ομόγραφα με Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που έχει εκχωρηθεί ήδη δεσμεύονται αυτόματα για το Φορέα του ανωτέρω Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο. Στην περίπτωση που δεσμευμένο ομόγραφο όνομα χώρου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISΟ 31661 του οργανισμού ISΟ, (ISO 3166−1 alpha−3, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του δεσμευμένου.

9. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr οφείλει να μην ενεργοποιεί δεσμευμένες μορφές Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr οι οποίες δεν θα μπορούσαν από μόνες να αποτελέσουν αντικείμενο εκχώρησης.

10. Δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία ενεργοποιείται αποτελεί πλέον ενεργό Όνομα Χώρου και επ' αυτού εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

11. Η ΕΕΤΤ δύναται με μεταγενέστερη Απόφασή της να ορίσει τη χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων άλλης μορφής ή αλφαβήτων ως Μεταβλητά ή Μη Μεταβλητά πεδία. Για τις καταλήξεις και τα αλφάβητα αυτά θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντα Κανονισμό και οι επιμέρους αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

12. Με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου IDNA2008 από το σύστημα του Μητρώου οι επιτρεπόμενοι για καταχώρηση Ελληνικοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες περιορίζονται στους [α-ω,0-9] και οι δύο χαρακτήρες [ς] και [σ] θα αποτελούν διαφορετικούς χαρακτήρες και θα δημιουργούν δύο διαφορετικά ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου IDNA2008 και οι κανόνες εκχώρησης των ονομάτων με ελληνικούς χαρακτήρες και των ομογράφων με βάση το IDNA2008 θα καθορισθούν με νέα απόφαση της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο δικαιώματος επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Το δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Eκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστικά και μόνο:

α) στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος δέσμευσης και χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης του και εάν πρόκειται για Όνομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης επεκτείνεται και στην πεζή άτονη μορφή του δηλωθέντος στην Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου, με αποκλειστικό σκοπό την χρήση από τον Φορέα ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου,

β) στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου των μορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησής του (Παράρτημα ΙΖ), οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόματος Χώρου έχει αυτόματα δεσμευθεί για αυτόν κατά την διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης,

γ) στο αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου, καθώς και για τις δεσμευμένες μορφές του μέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόματος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών, το Όνομα Χώρου διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί δήλωση ανανέωσης δεσμευμένης μορφής ή ενεργοποιημένης δεσμευμένης μορφής χωρίς την ανανέωση του κυρίου Ονόματος Χώρου.

2. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το Μεταβλητό Πεδίο:

α) Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

β) Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

γ) Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εφόσον το δεύτερο επίπεδο του δεύτερου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, συντίθεται από άλλο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.

3. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δύναται να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο:

α) Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος
Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

β) Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

4. Κάθε Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr εκχωρείται στην μορφή στην οποία κατατέθηκε καθώς επίσης και στην πεζή άτονη μορφή του εφόσον πρόκειται για Όνομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, και προστατεύεται στην μορφή στην οποία κατατέθηκε και στις δεσμευμένες μορφές.

5. Η εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν συνιστά και εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται. Παρομοίως, η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο δεν συνιστά και εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων αν και το Μεταβλητό Πεδίο ταυτίζεται το δεύτερο επίπεδο διαφέρει.

6. Η καταχώρηση στο Μητρώο Δήλωσης Καταχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr με την οποία παρέχεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικό δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2OU επιπέδου με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκτάται από την εκχώρησή του σύμφωνα με τον παρόντα, ανατρέχει όμως στο χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.

7. Eκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην Eλλάδα ή μη.

8. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο.

9. Ο Φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεν αποκτά από την εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με τον παρόντα, και δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτησή τους.

10. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 5
Χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου χωρίς εκχώρηση

1. Δεν απαιτείται εκχώρηση για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr 3ου ή επόμενου επιπέδου, τα οποία συντίθενται από Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου ή Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

2. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου δύναται να επιτρέπει ή να απαγορεύει την από κοινού χρήση με τρίτους του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο του έχει εκχωρηθεί.

3. Επιπλέον ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr:

α) Eίναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, με τη συναίνεση ή την ανοχή του.

β) Υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επιτρέπει την ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθέν στον Φορέα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή να διακόπτει την ενεργοποίηση αυτού σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης Δήλωσης Καταχώρησης ή λόγος διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου αντιστοίχως, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

γ) Ο Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδομή για την επίτευξη των ανωτέρω.

4. Στην περίπτωση μεταβίβασης του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, ο νέος Φορέας υπεισέρχεται στα δικαιώματα που είχε ο προηγούμενος Φορέας πριν την μεταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5. Το δικαίωμα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φορέα δεν συνιστά εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

6. Σε περίπτωση διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα παύει η χρήση όλων των Ονομάτων Χώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

7. Ο Φορέας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως κάθε ενδιαφερόμενο για τα δικαιώματα, τα οποία αποκτά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 6
Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου Δευτέρου Eπιπέδου με κατάληξη .gr

1. H EETT με απόφασή της δύναται να καθορίζει Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, επί των οποίων ουδείς αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος, για την Eκχώρηση Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Σκοπός της υιοθέτησης των Κοινοχρήστων Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης στο Διαδίκτυο, μέσω της καθιέρωσης σημείων αναγνωριστικών της ιδιότητας συγκεκριμένου Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και της κατηγοριοποίησής τους.

2. Τα κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr καθορίζονται από την EETT και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού.

3. Κατ' εξαίρεση της παρ. 2.β του άρθρου 4, Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, και το δεύτερο επίπεδο των οποίων συντίθεται αποκλειστικά από τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το σημείο gov, με την εκχώρησή τους αποκλείουν τη χρήση του ιδίου Μεταβλητού Πεδίου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4. Το Παράρτημα Γ είναι δυνατόν να τροποποιείται κατά διαστήματα από την EETT, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Άρθρο 7
Ανυπόστατες Δηλώσεις Καταχώρησης

1. Στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Δήλωση Καταχώρησης θεωρείται ανυπόστατη και δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια:

α) Εάν η Δήλωση Καταχώρησης δεν είναι πλήρης ήτοι εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία αυτής σύμφωνα με το Παράρτημα Ε.

β. Εάν το Μεταβλητό ή/και το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αντιβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού.

γ) Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης. Επίσης εάν κατατεθούν πολλαπλές δηλώσεις που αφορούν το ίδιο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που δεν έχει ακόμη εκχωρηθεί ή ομόγραφα αυτού, αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και εξετάζονται σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 6 του παρόντος. Σε περίπτωση εκχώρησης της πρώτης Δήλωσης Καταχώρησης οι υπόλοιπες απορρίπτονται άμεσα ως ανυπόστατες. Σε περίπτωση ανάκλησης κάποιων Δηλώσεων Καταχώρησης ή απόρριψης τους ως ανυπόστατες, την σειρά χρονικής προτεραιότητας λαμβάνουν οι επόμενες, χωρίς όμως να ενεργοποιηθούν προσωρινά.

δ) Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την έννοια του παρόντος Κανονισμού σε άλλο πρόσωπο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης.

ε) Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr 2ου επιπέδου που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης αποτελεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού.

στ) Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι όμοιο με το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov.

ζ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΓ του παρόντος Κανονισμού) και από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τρίτου επιπέδου.

η) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 31661 του οργανισμού ISO (ISO 31661). Ανυπόστατες δεν θεωρούνται οι δηλώσεις που αφορούν Ονόματα Χώρου, όπου το Μεταβλητό τους Πεδίο δευτέρου επιπέδου αποτελεί ομόγραφο του κωδικού χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 31661 του οργανισμού ISO (ISO 31661).

θ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η χρήση του οποίου έχει κριθεί ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη εκτός αν άλλως κριθεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ.

ι) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα όρων οι οποίοι έχει κριθεί ότι συνιστούν σημείο και επίσημα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις, εκτός αν άλλως κριθεί με απόφαση της ΕΕΤΤ.

ια) Αν από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας αποτελεί κυβερνητικό οργανισμό στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr.

2. Σκοπός των διατάξεων των στοιχείων ζ' και η' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη με το σκοπό που δικαιολογεί την εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών δικαιωμάτων στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό την Εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

Άρθρο 8
Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

1. 'Ενα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:

α) Αν το ζητήσει ο Φορέας με δήλωσή του (Παράρτημα ΙΑ), μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, στο Μητρώο.

β) Αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

i. Αν η Δήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως προς τα υποχρεωτικά πεδία αυτής και ιδίως σε περίπτωση που:

α) από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η ταυτότητα του Φορέα ή/και

β) αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που συνυποβάλλεται με την Δήλωση Καταχώρησης είναι καθοιονδήποτε τρόπο ψευδές.

ii. Εάν το μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα βάσει εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr:

α) καταχωρήθηκε από φορέα, ο οποίος δεν έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος ή/και

β) καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.

iii. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002. Η περίπτωση του εδαφίου ζ', παρ. 1 του άρθρου 7 ως λόγος διαγραφής καταλαμβάνει μόνο ονόματα χώρου με κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν μετά τις 8.8.2011.

iv. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 και παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που δίνεται στον Φορέα μετά την προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος προκειμένου να κοινοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή.

v. Αν η Δήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002.

vi. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

vii. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι νομικό πρόσωπο και λυθεί.

viii. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει, εφόσον οιοσδήποτε εκ των νόμιμων κληρονόμων του ή εκ των εκτελεστών της διαθήκης του δεν ζητήσουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θανάτου του φυσικού προσώπου τη μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr λόγω καθολικής διαδοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού,

ix. Σε περίπτωση που ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα παύει να υφίσταται και επέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο άλλο πρόσωπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εφόσον ο νέος Φορέας δεν ζητήσει εντός 6 μηνών από την σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ημερομηνία επέλευσής του στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις την μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο νέο Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού.

x. Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελεί σημείο και επίσημα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.

xi. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.

γ) Μετά από απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία διατάσσεται η διαγραφή συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

2. Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά διαγράφεται και απενεργοποιείται προσωρινά οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση:

α) απόφασης της ΕΕΤΤ για την κλήση σε ακρόαση με αντικείμενο τη διαγραφή ή τη μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή
β) κοινοποίησης εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας αναφορικά με την διαγραφή ή την μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,
η ΕΕΤΤ απαγορεύει τη μεταβίβασή του σε τρίτο πρόσωπο, μέχρι:

i. την έκδοση αποφάσεως της ΕΕΤΤ ή απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστής στην Ελλάδα ή

ii. τη λήξη της περιόδου εκχώρησης εφόσον αυτή επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής διαδικασίας και το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί.

4. Κατόπιν υποβολής καταγγελίας τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον και εκδόσεως αποφάσεως της ΕΕΤΤ είναι δυνατή η απενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα στο πλαίσιο του ισχύοντος Κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1.β. ii., iii, v, vi, x, xi του παρόντος άρθρου όπως επίσης σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr από το ίδιο πρόσωπο από το οποίο το εν λόγω Όνομα Χώρου έχει διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί με απόφαση της ΕΕΤΤ ή με απόφαση δικαστηρίου, χωρίς να δικαιολογείται, εξετάζεται εκ νέου η καταχώρηση ή η ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που η Δήλωση Καταχώρησης ή ενεργοποίησης είναι αδικαιολόγητη το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται ή απενεργοποιείται με απόφαση της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 9
Προσωρινή απενεργοποίηση εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

1. Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται προσωρινά με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ή του νόμιμου αναπληρωτή του στις εξής περιπτώσεις:
α) σε περίπτωση απόφασης / προσωρινής διαταγής εκτελεστής στην Eλλάδα με την οποία επιβάλλεται η προσωρινή απενεργοποίηση ή β) εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι στοιχειοθετείται λόγος διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού τηρουμένης της διατάξεως του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύει και του Κανονισμού για τη Διαδικασία Λήψης από την ΕΕΤΤ Ασφαλιστικών Μέτρων [απόφαση της ΕΕΤΤ 272/64/10.1.2003 (ΦΕΚ 158/Β'/2003)] όπως εκάστοτε ισχύει. Η προσωρινή απενεργοποίηση ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ ή απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η διαγραφή ή η ανάκληση και εκχώρηση σε τρίτον του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου ή μέχρι την λήξη της περιόδου εκχώρησής του εφόσον αυτή παρέλθει πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ ή του δικαστηρίου ή του διαιτητικού οργάνου και το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί. Κατά την διάρκεια της περιόδου που το όνομα είναι απενεργοποιημένο, ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει δικαίωμα να καταθέσει δήλωση διαγραφής ή/και αλλαγής Καταχωρητή εκτός αν άλλως ορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ καθώς και δήλωση ανανέωσης και μεταβολής στοιχείων για το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.

2. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι ο Φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 11, μπορεί με απόφαση του Προέδρου της ή του νόμιμου αναπληρωτή του να απενεργοποιήσει προσωρινά το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Φορέας μέσω του Καταχωρητή του Ονόματος Χώρου οφείλει να κοινοποιήσει στο Μητρώο την οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων εκχώρησης καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφά από τα οποία προκύπτει η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Εφόσον ο Φορέας ανταποκριθεί στην υποχρέωση του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η ΕΕΤΤ δύναται με απόφαση του Προέδρου της να άρει την προσωρινή απενεργοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται με απόφασή της να διαγράψει το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr

3. Σε περίπτωση ανακοίνωσης στην ΕΕΤΤ εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας με αίτημα την προσωρινή απενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, η ΕΕΤΤ απαγορεύει την μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο μέχρι:

i. την έκδοση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή

ii. την λήξη της περιόδου καταχώρησης εφόσον αυτή επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής διαδικασίας και το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί.

4. Το προσωρινά απενεργοποιημένο Όνομα Χώρου λήγει με την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης που εκχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

5. Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά, παύει η χρήση ή απενεργοποιούνται προσωρινά κατά περίπτωση και τα Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων συστατικό είναι το διαγραφέν ή προσωρινά απενεργοποιηθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 10
Διαδικασία Καταχώρησης και Eκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η Δήλωση Καταχώρησης περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος. Η εκχώρηση δύναται να γίνει μόνο προς ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει δυνατότητα συνεκχώρησης σε περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Η Δήλωση Καταχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Καταχωρούμενου:

α) ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή,

β) ότι δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου,

γ) ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων,

δ) ότι αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΓ του παρόντος), είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

ε) ότι σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο στον Κα ταχωρούμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στο Μητρώο. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κοινοποίησης των εγγράφων της.

3. Οι δηλώσεις καταχώρησης υποβάλλονται από τον καταχωρούμενο σε κάποιον εκ των Καταχωρητών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε Κατάλογο Καταχωρητών τον οποίο τηρεί, δημοσιεύει και κατά καιρούς τροποποιεί η EETT, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

4. Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου και με χρήση κατάλληλης προς τούτο εφαρμογής που παρέχεται από το Μητρώο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε.

Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα ταυτοποίησης του Καταχωρητή και του Μητρώου και εξασφάλισης της μη
αλλοίωσης των στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ Καταχωρητή και Μητρώου μέσω χρήσης κατάλληλων εφαρμογών και μεθόδων ασφαλείας.

5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Καταχωρούμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης και να δημοσιεύουν και σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους:

α) ότι η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων καταχώρησης που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση τους από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή

β) τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία διαθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της μιας εργάσιμης ημέρας, ως ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος.

6. Το Μητρώο δίδει σε κάθε Δήλωση Καταχώρησης αυτόματα με την υποβολή της αριθμό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης και πιστοποιεί την υποβολή της συγκεκριμένης Δήλωσης Καταχώρησης με το συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της δήλωσης. Με την πρωτοκόλληση της Δήλωσης Καταχώρησης από το Μητρώο τεκμαίρεται η χρονική προ τεραιότητά της.

7. Το Μητρώο, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου και με χρήση της εφαρμογής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή.

8. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο ο Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον Καταχω ρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της Δήλωσης Καταχώρησης στο οποίο αναγράφεται το δηλωθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, το Όνομα του Καταχωρούμενου, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά εστάλησαν από το Μητρώο.

9. Το Μητρώο ερευνά άμεσα με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης αν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος και εφ' όσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται προσωρινά και εκχωρείται εντός έξι ημερών.

Ειδικά στις περιπτώσεις των στοιχείων (ζ) και (ια) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 7, ο Καταχωρούμενος ενημερώνεται εντός είκοσι ημερών (20) ημερών από τη διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενημέρωση του Καταχωρούμενου δεν πραγματοποιείται προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου.

10. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής της δήλωσης ή κατόπιν αιτήματος του Καταχωρούμενου ή σε περίπτωση μη καταβολής των αναλογούντων νόμιμων τελών από τον καταχωρούμενο, ο Καταχωρητής έχει δικαίωμα ανάκλησης της Δήλωσης Καταχώρησης, το αργότερο την πέμπτη ημέρα από την υποβολή της στο Μητρώο χωρίς χρέωση.

11. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρητής διατηρεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τα έγγραφα (πρωτότυπα ή μη) τα οποία συνοδεύουν την Δήλωση Καταχώρησης.

12. Με την διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο από τον Καταχωρητή και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης εκχωρείται εκτός εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Το Μητρώο ενημερώνει τον Καταχωρούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί.

13. Το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται οριστικά από την εκχώρησή του.

Άρθρο 11
Μεταβολές Στοιχείων Εκχώρησης

1. Οι Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που τους έχει εκχωρηθεί, όπως επίσης την Επωνυμία ή το Ονοματεπώνυμο σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Με την μεταβολή των στοιχείων που αφορούν το εκχωρηθέν Όνομα Χώρου μεταβάλλονται αντιστοίχως τα στοιχεία που αφορούν:

α) οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος και

β) οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα.

2. Οι μεταβολές των στοιχείων που αφορούν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr και του Ονοματεπωνύμου ή/και της επωνυμίας του Φορέα πραγματοποιούνται διαμέσου των Καταχωρητών.

3. Ο Καταχωρητής παραλαμβάνει την Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ του παρόντος Κανονισμού ή την Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα που προϋποθέτει ταυτοπροσωπία του Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Θ του παρόντος Κανονισμού. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Ο Καταχωρητής εξακριβώνει ότι ο υποβάλλων την δήλωση Μεταβολής Στοιχείων ή την δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα είναι ο Φορέας του Ονόματος είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Δ.Τ., κ.λπ.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και στη συνέχεια διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας την δήλωση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα ή την δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα στο Μητρώο, με την επιφύλαξη καταβολής των νόμιμων τελών από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

4. Σε περίπτωση Μεταβολής Στοιχείων του εκχωρη θέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα το Μητρώο ενημερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μετεβλήθη σαν και προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στις αντίστοιχες τεχνικές αλλαγές στους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

5. Κάθε Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα αποτελεί χρεώσιμη πράξη και υποβάλλεται από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στον Καταχωρητή. Υπόδειγμα δήλωσης δίνεται στο Παράρτημα Θ του παρόντος Κανονισμού.

6. Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο ενημερώνει τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου για την καταχώρηση της μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα στο Μητρώο.

7. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει γίνει πράξη μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου στο Μητρώο η οποία αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την πράξη αυτή και να επαναφέρει το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr στα στοιχεία του φορέα όπως αυτά είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο πριν την καταχώρηση της εν λόγω πράξης μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου.

8. Ο Φορέας οφείλει να μεριμνά ώστε να κοινοποιεί όλες τις επιγενόμενες μεταβολές τόσο της Επωνυμίας/ Ονοματεπωνύμου του Φορέα όσο και των λοιπών στοιχείων καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr προς τον Καταχωρητή και το Μητρώο, όπως περιγράφεται στον παρόντα, και εντός ενός μηνός από την μεταβολή στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην δήλωσή του.

Άρθρο 12
Αλλαγή Καταχωρητή

1. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να αλλάξει Καταχωρητή. Με την αλλαγή Καταχωρητή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αλλάζει ταυτόχρονα Καταχωρητή και

α) οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρα. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος και

β) οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα.

2. Σε μια τέτοια περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Ο Φορέας συμπληρώνει και καταθέτει στον Καταχωρητή της επιλογής του είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μία δήλωση με την οποία ζητάει να μεταφέρει σε αυτόν όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Eκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και να αναθέσει σε αυτόν όλες τις δραστηριότητες Καταχωρητή σχετικά με το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού.

β) Ο νέος Καταχωρητής εξακριβώνει την ταυτότητα του δηλώντος την αλλαγή Καταχωρητή και σε περίπτωση νομικού προσώπου βεβαιώνεται ότι η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο νέος Καταχωρητής ελέγχει ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι διαφορετικός από τον υφιστάμενο Κωδικό Εξουσιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο δηλών την αλλαγή δεν είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή νόμιμος εκπρόσωπός του, ή ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι ίδιος με τον υφιστάμενο Κωδικό Εξουσιοδότησης, τότε ο Καταχωρητής δεν προωθεί την Δήλωση στο Μητρώο.

γ) Ακολούθως, ο νέος Καταχωρητής Ονόματος Χώρου εκδίδει και παραδίδει άμεσα στον φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr απόδειξη παραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

(i) η επωνυμία του Καταχωρητή Ονόματος Χώρου,

(ii) το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση, το τηλέφωνο του Καταχωρητή, η διεύθυνση των ιστοσελίδων (URL) του Καταχωρητή και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email),

(iii) η επωνυμία του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,

(iv) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,

(v) το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση,

(vi) η ημερομηνία και η ώρα (με ακρίβεια λεπτού) παραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή Ονόματος Χώρου.

δ) Ακολούθως ο νέος Καταχωρητής ενημερώνει το Μητρώο ότι έχει κατατεθεί δήλωση αλλαγής Καταχω ρητή από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, και αλλάζει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr καταχωρώντας το Νέο Κωδικό Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου, που περιλαμβάνεται στην δήλωση αλλαγής Καταχωρητή, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή. Το Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο ενημερώνει τον παλιό Καταχωρητή για την δήλωση αλλαγής Καταχωρητή και τοιουτοτρόπως ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή και το όνομα ανατίθεται στον νέο Καταχωρητή.

ε) Ο παλαιός Καταχωρητής, από την ενημέρωσή του για την κατάθεση της δήλωσης, παύει να κάνει χρήση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων του Φορέως του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εκτός και αν έχει την προηγούμενη συναίνεσή του προς τούτο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον Καταχωρούμενο την καταβολή τελών για την διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή.

4. Αλλαγή Καταχωρητή Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να γίνει καθ' όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο εκκρεμούν αιτήματα του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που αφορούν μεταβίβαση Ονόματος Χώρου. Δήλωση ανανέωσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr κατατίθεται σε νέο Καταχωρητή, χωρίς να απαιτείται δήλωση αλλαγής Καταχωρητή για τα ονόματα των οποίων έχει λήξει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, βρίσκονται όμως εντός δεκαπενθημέρου από την λήξη αυτού. Για ανανέωση Όνομάτων Χώρου με κατάληξη .gr για τα οποία δεν έχει λήξει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης η δήλωση κατατίθεται στον Καταχωρητή ο οποίος διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου ή σε νέο Καταχωρητή αν προηγηθεί δήλωση αλλαγής Καταχωρητή πριν την δήλωση ανανέωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Άρθρο 13
Διάρκεια Eκχώρησης και Ανανέωση

1. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται με την Eκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησής του στο Μητρώο ενώ το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης.

Όσον αφορά τις δεσμευμένες μορφές του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που εκχωρείται το δικαίωμα ενεργοποίησης αυτών υφίσταται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης ενώ η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης είναι για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ενεργοποίησης.

2. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία είχαν δεσμευθεί για συγκεκριμένο Φορέα και ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του, διαρκεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr βάσει του οποίου δεσμεύθηκαν για τον Φορέα τα εν λόγω Ονόματα Χώρου και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησης τους, ενώ όσον αφορά το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr βάσει του οποίου δεσμεύθηκαν για τον Φορέα.

3. H Eκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους εκχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Ο Φορέας δύναται να ανανεώσει για περισσότερες της μίας περιόδους εκχώρησης.

4. Για την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ο Φορέας του οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση στον Καταχωρητή, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ. 1γ του άρθρου 4, συνοδευόμενη από τα σχετικά νόμιμα τέλη. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης που αποκτά ο Φορέας με την ανανέωση της εκχώρησης ξεκινά από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της προηγούμενης εκχώρησης και όχι από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ανανέωσης.

5. Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του Φορέα. Σε περίπτωση που Φορέας δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του, οφείλει να δηλώσει πριν την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr την απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής. Στην περίπτωση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης και βρίσκονται εντός της περιόδου δέσμευσης, η δήλωση ανανέωσης αφορά στο σύνολο του πλήθους των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, συμπεριλαμβάνοντας τα όποια ενεργοποιημένα ονόματα με την αντίστοιχη χρέωση.

6. Ο Καταχωρητής οφείλει να κοινοποιεί την δήλωση για ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο Μητρώο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη του αποκλειστικού δικαιώματος ανανέωσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1γ του άρθρου 4.

7. Με τη καταχώρηση της δήλωσης στο Μητρώο συντελείται η ανανέωση.

8. Με την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, το Όνομα Χώρου με τις δεσμευμένες μορφές του απενεργοποιείται προσωρινά για δεκαπέντε ημέρες χωρίς προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ ενώ με την λήξη της περιόδου δέσμευσης το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται οριστικά και αποδεσμεύεται. Η διαδικασία αποδέσμευσης των ονομάτων χώρου πραγματοποιείται εντός του επόμενου εικοσιτετραώρου από την παρέλευση του δεκαπενθημέρου.

9. Ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να γίνει καθ' όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο εκκρεμούν δηλώσεις του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και αφορούν μεταβίβαση.

Άρθρο 14
Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Μεταβίβαση μπορεί να γίνει στο Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβίβασης που υποβάλλεται μέσω Καταχωρητή στο Μητρώο:

i. από τους ενδιαφερόμενους ήτοι τον μέχρι την καταχώρηση της δήλωσης μεταβίβασης Φορέα και τον αποδέχοντα την μεταβίβαση ή

ii. από το νέο πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης στις περιπτώσεις viii και ix της παρ. 1 του άρθρου 8.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία έχει ως εξής:

i. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον Καταχωρητή του Φορέα του υπό μεταβίβαση Ονόματος Χώρου Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού, και την Δήλωση Μεταβίβασης συνοδεύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα τέλη. Η Δήλωση Μεταβίβασης πρέπει να είναι σαφής αμετάκλητη και να μην γίνεται υπό αίρεση ή όρο.

ii. Στην περίπτωση που η Δήλωση αφορά Όνομα Χώρου δευτέρου επιπέδου, του οποίου το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΓ ή κοινόχρηστο Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr η Δήλωση Μεταβίβασης προωθείται στο Μητρώο το αργότερο 30 ημέρες πριν την λήξη του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,

iii. Η Δήλωση Μεταβίβασης η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η Δήλωση και τα έγγραφα τα οποία την συνοδεύουν τηρούνται σε αρχείο από τον Καταχωρητή.

iv. Ο Καταχωρητής με την υποβολή της Δήλωσης ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α', στοιχείο 1 του παρόντος άρθρου. Ο Καταχωρητής επιπλέον εξακριβώνει ότι ο Μεταβιβάζων είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης ή/και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Δ.Τ. κ.λπ.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο Καταχωρητής δεν προωθεί την Δήλωση στο Μητρώο.

v. Ο Καταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Μεταβίβασης προωθεί την Δήλωση στην Μητρώο, με την επιφύλαξη καταβολής των νόμιμων τελών από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

vi. Σε περίπτωση Δηλώσεων Μεταβίβασης εκχωρηθέ ντος Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου, του οποίου το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΓ ή κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr το Μητρώο εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης ερευνά εάν συντρέχουν οι κατωτέρω περιπτώσεις απόρριψης της δήλωσης μεταβίβασης ως ανυπόστατη:

(α) εάν ο νέος Φορέας δεν είναι Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του στοιχείου (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και

(β) εάν ο νέος Φορέας δεν είναι κυβερνητικός οργανισμός στο πλαίσιο του στοιχείου (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

Εφ' όσον συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις η Δήλωση Μεταβίβασης θεωρείται ανυπόστατη. Σε αντίθετη περίπτωση η δήλωση καταχωρείται και το Μητρώο ενημερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μετε βλήθησαν.

Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην Δήλωση Μεταβίβασης αναφορικά με το εάν η δήλωση είναι ανυπόστατη ή η δήλωση έχει γίνει δεκτή.

β) Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης της ΕΕΤΤ με την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης επί συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr από τον Φορέα του, και η μεταβίβαση στον καταγγέλλοντα αιτούντα την μεταβίβαση εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 8 παρ. 1.β.ί.β, 1.β.ίί, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi. Στην περίπτωση αυτή ο Καταγγέλλωναιτών την μεταβίβαση συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΔ του παρόντος. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης καλύπτεται από το καταβληθέν τέλος για την διεξαγωγή ακρόασης κατόπιν καταγγελίας ενώπιον της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού.

γ) Σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και η μεταβίβασή του σε τρίτον. Στην περίπτωση αυτή το τρίτο πρόσωπο οφείλει να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ την σχετική απόφαση και να συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητάς του σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΔ του Κανονισμού. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης επιβαρύνει τον προς τον ον η μεταβίβαση και κατατίθεται στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με το Παράρτημα Δ σημ. γ' του παρόντος Κανονισμού.

Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει δηλωθεί στο Μητρώο αναφορικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης σε αυτό.

2. Με τη μεταβίβαση ο μεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώματός του σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, το οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Με την μεταβίβαση εκχωρηθέ ντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, μεταβιβάζεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του Φορέα. Οι δεσμευμένες μορφές ενεργοποιημένες ή μη δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής μεταβίβασης. Σε κάθε περίπτωση απόφασης της ΕΕΤΤ ή δικαστηρίου με την οποία μεταβιβάζεται δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου παράλληλα μεταβιβάζεται το κυρίως όνομα και η ομάδα των λοιπών δεσμευμένων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

3. Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων έχει επιτρέψει ή ανεχθεί την χρήση του εκχωρηθέντος σε αυτόν και μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ως συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού οφείλει να ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο θέλει να μεταβιβάσει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr για την χρήση αυτή πριν την υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου στον Καταχωρητή.

4. Εφόσον συντελεσθεί η μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στην βάση δεδομένων του Μητρώου κατόπιν δηλώσεως του Φορέα με απόφαση της ΕΕΤΤ ή με απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, εκτελεστής στην Ελλάδα, ο νέος Φορέας εάν έχει αποδεχτεί την χρήση του μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ως συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ως είχε επιτρέψει και ανεχθεί ο Μεταβιβάζων, υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Φορέα σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού περί χρήσης Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου χωρίς εκχώρηση.

5. Στο πλαίσιο του άρθρου 8, παρ. 3 και του άρθρου 9 παρ. 3 δεν είναι δυνατή καμία μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις Μητρώου

1. Ο Φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο ενεργεί με βάση το συμπεφωνημένο και εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ πλαίσιο και σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης, της διασφάλισης της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

2. Το Μητρώο ενημερώνει τον Καταχωρούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωσή του, αναφορικά με το εάν:

α) η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί,

β) η Δήλωση Μεταβίβασης είναι ανυπόστατη ή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο,

γ) η Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο.

δ) η Δήλωση Eνεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο Μητρώο

ε) η Δήλωση Ανανέωσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο Μητρώο.

στ) η Δήλωση Διαγραφής Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr καταχωρήθηκε στο Μητρώο.

ζ) η Δήλωση Αλλαγής Καταχωρητή καταχωρήθηκε στο Μητρώο.

3. Το Μητρώο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά ή οριστικά τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr, όποτε και όπως προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και κατά τον τρόπο που κατά καιρούς προβλέπεται από την EETT.

4. Το Μητρώο τηρεί αρχείο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, όπου περιέχονται στοιχεία σχετικά με την ενεργοποίηση/εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, όπως η περιγραφή των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, η χρονική σειρά των δηλώσεων Καταχώρησης, η ταυτότητα των Καταχωρούμενων/Φορέων, ο χρόνος της εκχώρησης ή στοιχεία σχετικά με άλλες πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, όπως επίσης στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του Καταχωρητή που μεσολάβησε για την πράξη.

Το αρχείο του Μητρώου τηρείται τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης βάσης δεδομένων. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα αυτά από τη βάση μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

5. Το αρχείο του Μητρώου διατίθεται, από τον φορέα που το διαχειρίζεται, σε μορφή online έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανά πάσα στιγμή πρόσβαση της ΕΕΤΤ σε αυτό. Τα μέσα της πρόσβασης συμφωνούνται από κοινού μεταξύ του φορέα που διαχειρίζεται το Μητρώο και της ΕΕΤΤ.

6. Με την επιφύλαξη προσωπικών δεδομένων Κατα χωρούμενων και Φορέων οι οποίοι έχουν ζητήσει την μη δημοσιοποίησή τους, όλα τα στοιχεία του Μητρώου κοινοποιούνται κατόπιν αιτήματος.

7. Το Μητρώο αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των απαραίτητων Εξυπηρετητών Ονομάτων (name servers) για το. gr είτε αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του συστήματος έτσι ώστε να εγγυάται την ικανοποίηση όλων των μελλοντικών αναγκών του χώρου. gr ή οιουδήποτε άλλου χώρου ήθελε δοθεί στο ελληνικό κράτος.

8. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία ζώνης του πρωτεύοντος Εξυπηρετητή Ονομάτων για το χώρο. gr μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

9. Το Μητρώο αναλαμβάνει τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία διαδικτυακού τόπου προκειμένου να πληροφορούνται οι χρήστες του διαδικτύου για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr, και να είναι διαθέσιμη στους χρήστες του διαδικτύου υπηρεσία δημόσιας αναζήτησης Oνoμάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

10. Το Μητρώο δύναται να παρέχει σε κάθε Κατα χωρούμενο / Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στοιχεία καταχώρησης αυτού, σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Μητρώου, ως αυτά έχουν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αιτείται την γνωστοποίηση τους, με την εισαγωγή του κωδικού εξουσιοδότησης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου στο Μητρώο. Η δυνατότητα παροχής των ανωτέρω στοιχείων καταχώρησης στον Φορέα / Καταχωρούμενο του Ονόματος δύναται να δοθεί σε κάθε Καταχωρητή για ονόματα χώρου με κατάληξη .gr που διαχειρίζεται ο ίδιος κατόπιν εκδόσεως σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

11. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο αναλαμβάνει τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία της απαραίτητης υποδομής (δικτυακού τόπου, υπηρεσίας email, τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ.) και της ανάπτυξης του κατάλληλου λογισμικού προκειμένου να μπορούν η EETT και οι Καταχωρητές να προβαίνουν με ασφαλείς μεθόδους στις ενέργειες που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα.

12. Το Μητρώο δεν δρα ως Καταχωρητής, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί στο Μητρώο πράξεις που αφορούν στις υποχρεωτικές αλλαγές Επωνυμίας/ Ονοματεπώνυμου ή μεταβιβάσεις ή διαγραφές ή προσωρινές απενεργοποιήσεις/απαγορεύσεις και προκύπτουν από την εφαρμογή οποιασδήποτε απόφασης δικαστηρίου, διαιτητικής αρχής ή της ίδιας της ΕΕΤΤ. Για την πραγματοποίηση αυτών των πράξεων η ΕΕΤΤ δύναται να απαιτεί από τους φορείς την καταβολή των τελών που τους αντιστοιχούν.

13. H EETT μπορεί να τηρεί η ίδια το Μητρώο ή να αναθέσει την τήρησή του, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σε άλλο Φορέα.

14. Το Μητρώο δύναται να διακόψει άμεσα την πρόσβαση οποιουδήποτε Καταχωρητή δημιουργεί προβλήματα στα συστήματα και στις υπηρεσίες του Μητρώου (περιπτώσεις κατάχρησης υπηρεσίας Whois, DoS / DDoS, κατάχρησης πόρων του Μητρώου, λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, Code Injections, και σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και υπηρεσιών του Μητρώου).

15. Το Μητρώο δύναται να θέτει περιορισμούς στον αριθμό των παράλληλων συνδέσεων ανά Καταχωρητή, στον αριθμό των πράξεων μέσω Extensible Provisioning Protocol (EPP) και εν γένει σε οποιαδήποτε παράμετρο του συστήματος με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του.

16. Σε περίπτωση που η τήρηση του Μητρώου ανατεθεί από την EETT σε Φορέα, το σύνολο των δεδομένων τα οποία τηρούνται από το Μητρώο, θα ανήκουν στην EETT στην οποία και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή όποτε η EETT τυχόν τα απαιτήσει και πάντως σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της αναθέσεως τήρησης του Μητρώου από την EETT στο συγκεκριμένο Φορέα, για οποιοδήποτε λόγο και αν αυτή επέλθει.

17. Το Μητρώο δύναται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες ασφάλειας στους Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

18. Η οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή πρόσβασης των Καταχωρητών στο Μητρώο για λόγους που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων του Μητρώου, τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του ή την κατάχρηση του δικαιώματος πρόσβασης από την πλευρά του Καταχωρητή δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης Καταχωρητή για ζημίες, θετικές ή αποθετικές.

19. Η πρόσβαση των Καταχωρητών στο Μητρώο δεν είναι εγγυημένη για όλη την διάρκεια του 24ώρου αλλά υπόκειται σε τεχνικούς περιορισμούς που ενδέχεται να δημιουργούν καθυστερήσεις και διακοπές, όπως οι δικτυακές επιθέσεις και οι διακοπές δικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ

Άρθρο 16
Λειτουργία Καταχωρητών

1. Οι Καταχωρητές είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες θέτει η ΕΕΤΤ και αναφέρονται στο Παράρτημα Β του παρόντος Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να καταστούν Κα ταχωρητές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, προβαίνουν σε απλή Γνωστοποίηση στην EETT. Υπόδειγμα Γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ζ του παρόντος Κανονισμού. Η Γνωστοποίηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντος αυτήν ή του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι αποδέχονται πλήρως τις υποχρεώσεις και ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό. Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο Καταχωρητής οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ και όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση συνημμένα στην Δήλωση έγγραφα. Σε περίπτωση που η Γνωστοποίηση Καταχωρητή δεν είναι πλήρης, δεν καταχωρείται στο Μητρώο Καταχωρητών της ΕΕΤΤ. Για την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ο αιτών/ούσα υποβάλλει «Δήλωση Διαχειριστή» σύμφωνα με τα οριζόμενα σε ειδική προς το σκοπό αυτό απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι προϋποθέσεις οι οποίες θα τίθενται από την ανωτέρω απόφαση θα δημοσιεύονται στο οικείο σημείο της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ.

3. H EETT καταχωρεί κάθε πλήρη Γνωστοποίηση στο Μητρώο Καταχωρητών που διατηρεί και κοινοποιεί άμεσα, τα στοιχεία του Καταχωρητή στο Μητρώο και στις ιστοσελίδες της σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος Κανονισμού. Από την ανωτέρω δημοσίευση ο γνωστοποιών δύναται να λειτουργεί ως Καταχωρητής.

4. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί με την υποβολή της γνωστοποίησης στην ΕΕΤΤ, ο Καταχωρητής υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την μεταβολή να ενημέρωσει την ΕΕΤΤ μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

5. Η ΕΕΤΤ δύναται να κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Καταχωρητών

1. Οι σχέσεις των Καταχωρητών με τους αιτούντες και τους άλλους Καταχωρητές διέπονται από τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και από το γενικότερο πνεύμα του παρόντος Κανονισμού, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν τη σύνδεσή τους με το Μητρώο μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των στοιχείων τους στο Μητρώο. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύνδεση με το Μητρώο εντός τριών (3) μηνών η ΕΕΤΤ με απόφασή της, χωρίς διεξαγωγή Ακρόασης, προβαίνει άμεσα σε διαγραφή του Καταχωρητή.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ δύναται, χωρίς κλήση σε ακρόαση του ενδιαφερομένου, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της επίσημα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την παύση δραστηριοτήτων των Καταχωρητών, να προβεί αυτεπαγγέλτως άνευ άλλης ειδοποίησης στη διαγραφή του καταχωρητή από το Μητρώο Καταχωρητών. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΤΤ ενημερώνει τους καταχωρούμενους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει για την διαγραφή του Καταχωρητή τους.

4. Οι Καταχωρητές οφείλουν να ακολουθούν τα υποδείγματα των παραρτημάτων Ε έως και ΙΑ και το παράρτημα ΙΖ και ειδικά να απαιτούν από τους κατα χωρούμενους να υποβάλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που περιγράφονται σε αυτά με το περιεχόμενο που ορίζουν.

5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που περιέχει όλα τα έγγραφα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) που κατά καιρούς τους κατατίθενται από τους Κατα χωρούμενους, τις σχετικές αποδείξεις καταβολής τελών καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποστέλλεται από το Μητρώο ή την ΕΕΤΤ στον Καταχωρητή σχετικά με το αντίστοιχο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr. Το αρχείο φυλάσσεται από τον Καταχωρητή για όλο το διάστημα που διαχειρίζεται το Όνομα Χώρου καθώς και για έξι μήνες μετά την λήξη του Ονόματος Χώρου, ή την μεταφορά του Ονόματος Χώρου σε άλλον Καταχωρητή. Η ΕΕΤΤ δύναται να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή από τους Καταχωρητές οποιαδήποτε από τα έγγραφα τηρούν οι Καταχωρητές σχετικά με Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr. Οι Καταχωρητές μεταβιβάζουν τα αιτούμενα έγγραφα στην ΕΕΤΤ εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

6. Το αρχείο του Καταχωρητή τηρείται, στην έκταση που αυτό είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης βάσης δεδομένων. Ο Καταχωρητής υποχρεούται να εξάγει τα δεδομένα αυτά από τη βάση μετά από σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ και σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφοποίηση που θα καθορίζεται από την ΕΕΤΤ.

7. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, εντός των προθεσμιών οι οποίες τίθενται από τον παρόντα Κανονισμό. Οποιεσδήποτε προθεσμίες υποβολής δηλώσεων χρεώσιμων πράξεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ξεκινούν με την καταβολή των νόμιμων τελών σύμφωνα με το Παράρτημα Δ από τον καταχωρούμενο προς τον Καταχωρητή.

8. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Καταχωρούμενους/Φορείς για οποιαδήποτε πληροφορία τους κοινοποιήθηκε από το Μητρώο ή την EETT και αφορά το αντίστοιχο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr. Οι Καταχωρητές ειδοποιούν τους Φορείς για την λήξη των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr το αργότερο δύο (2) μήνες πριν τη λήξη τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Δήλωση Καταχώρησης.

9. Οι Καταχωρητές οφείλουν να διαθέτουν ιστοσελί δα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στον Αριθμό Μητρώου που διαθέτουν από την καταχώρηση τους στο Μητρώο της ΕΕΤΤ καθώς και γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών η οποία θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Οι Καταχωρητές εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς και επαρκή αριθμό προσωπικού το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταχωρούμενων του και όταν ο καταχωρούμενος καλεί το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης του Καταχωρητή να μην μένει σε υπερβολική αναμονή η οποία συνίσταται να μην ξεπερνά τα πέντε λεπτά.

10. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό για την εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων. Απαγορεύεται οι Καταχωρητές να εφαρμόζουν πρακτικές που εμποδίζουν τους Καταχωρούμενους να απευθύνονται ελεύθερα σε όποιον Καταχωρητή επιθυμούν ή να αντικαθιστούν τον Καταχωρητή που χρησιμοποιούν.

11. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα νόμιμα τέλη που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του παρόντα Κανονισμού.

12. Για την πληρωμή των νόμιμων τελών, ο Καταχω ρητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί υποσύστημα του Μητρώου. Μέσω του συστήματος, το χρηματικό ποσό που καταβάλλει ο Καταχωρητής στην ΕΕΤΤ, μετατρέπεται και αντιστοιχίζεται σε χρεώσιμες κινήσεις (μονάδες). Το σύνολο των μονάδων αντιστοιχεί στο κατατεθέν ποσό βάσει του μαθηματικού τύπου [ακέραιες μονάδες = κατατεθέν ποσό / κόστος χρεώσιμης πράξης]. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μένει αδιάθετο μέχρι την επόμενη κατάθεση του Καταχωρητή, οπότε και αθροίζεται με το νέο ποσό και εφαρμόζεται εκ νέου ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος. Οι μονάδες που δημιουργούνται αντιστοιχούν σε χρεώσιμες πράξεις τις οποίες εκτελεί ο Καταχωρητής στο Μητρώο. Οι πράξεις που αντιστοιχούν στις μονάδες μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς χρονικό περιορισμό.

13. Οι μονάδες μειώνονται ανά χρεώσιμη πράξη. Ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώσιμες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδενικές μονάδες για διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών. Οι πράξεις αυτές υπολογίζονται ως αρνητικές μονάδες. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, διακόπτεται στον Καταχωρητή η δυνατότητα εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων στο Μητρώο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σε ώρα η οποία ανακοινώνεται από το Μητρώο. Για την εκ νέου απόκτηση δικαιώματος εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων, ο Καταχωρητής οφείλει να καταβάλει στην ΕΕΤΤ χρηματικό πόσο ίσο με το σύνολο των αρνητικών μονάδων που έχει εκτελέσει και την δημιουργία μίας τουλάχιστον επιπλέον μονάδας.

14. Το διάστημα των πέντε ημερολογιακών ημερών δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ.

15. Η ΕΕΤΤ εκδίδει μηνιαίως προς τους Καταχωρητές λογαριασμό τελών, ο οποίος αναφέρεται στις χρησιμοποιηθείσες μονάδες και στις αρνητικές μονάδες που ενδεχομένως υπάρχουν στο σύστημα την περίοδο δημιουργίας του λογαριασμού τελών και όχι στο σύνολο του χρηματικού ποσού που έχει κατατεθεί από τον Καταχωρητή.

16. Στην περίπτωση πραγματοποίησης πράξεων με αρνητικές μονάδες και αφού παρέλθει το διάστημα που προβλέπεται στην παραγράφο 13 στο οποίο ο Καταχω ρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώσιμες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδενικές μονάδες, ο Κα ταχωρητής υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα τέλη εντός είκοσι (20) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, χωρίς εξόφληση της υποχρέωσής του, η ΕΕΤΤ με έγγραφη ειδοποίησή της θέτει προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της έγγραφης ειδοποίησης για την εξόφλησή της οφειλής διαφορετικά προβαίνει με απόφασή της σε οριστική διαγραφή του Καταχωρητή.

17. Καταχωρητές που μέχρι την δημοσίευση του παρόντος έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο Μητρώο λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Α.Π. ΕΕΤΤ 592/012 «Κανονισμού Διαχείρισης και εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 593/Β'/2011) διαγράφονται από το Μητρώο Καταχωρητών της ΕΕΤΤ χωρίς την διενέργεια ακρόασης.

18. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία δικών τους Εξυπηρετητών Ονομάτων (τουλάχιστον δύο) προς εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων, εφόσον οι Καταχωρούμενοι το επιθυμούν, καθώς και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Δι αδικτύου.

19. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με το Μητρώο τουλάχιστον με μία από τις διαθέσιμες από το Μητρώο μεθόδους προκειμένου να εξυπηρετούν τις δηλώσεις των Καταχω ρουμένων. Οι μέθοδοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου.

20. Ο Καταχωρητής δεν μπορεί να προβεί σε καμία πράξη επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. Η συναίνεση πρέπει να έχει δοθεί με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο και τηρείται στο αρχείο του Καταχωρητή.

21. Ο Καταχωρητής επιτρέπεται να είναι και Καταχω ρούμενος μόνο αν τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr είναι για δική του χρήση. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχω ρητής δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, επιδιώκοντας την Eκχώρηση στον ίδιο αδικαιολόγητα μεγάλου αριθμού Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.
22. Οι Καταχωρητές δεν αρνούνται, χωρίς εύλογη αιτία, την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.
23. Οι Καταχωρητές επιτρέπουν στην ΕΕΤΤ ή/και σε πρόσωπα τα οποία υποδεικνύει κατά καιρούς η EETT, να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους και να ελέγχουν την τήρηση των υποχρεώσεων των Καταχωρητών. Επίσης οι Καταχωρητές παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την λειτουργία τους ως Καταχωρητές.
24. Οι Καταχωρητές κατά την παροχή των υπηρεσιών τους πρέπει να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες συνάδουν με τον παρόντα Κανονισμό.
25. Οι Καταχωρητές οφείλουν να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων του Μητρώου μόνον για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Κανονισμού. Περαιτέρω δε, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων των Καταχωρου μένων στο Μητρώο, ενώ οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για την διόρθωση λανθασμένων καταχωρημένων στοιχείων επιβαρύνει τον Καταχωρητή.
26. Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής επιθυμεί να παύσει να λειτουργεί ως τέτοιος τότε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστο ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες πριν το Μητρώο, την ΕΕΤΤ και τους Καταχω ρουμένους του, έτσι ώστε να μπορέσουν εγκαίρως να μεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή. Επίσης ο Καταχω ρητής οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr Η EETT δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσελίδα της, καλεί όλους του Φορείς και Καταχω ρούμενους να επιλέξουν νέο Καταχωρητή. Το αργότερο μετά την παρέλευση των ενενήντα ημερών απενεργοποιεί την πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της.
27. Ο Καταχωρητής σε περίπτωση που τεθεί σε εκκαθάριση ή νόμιμη διαχείριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση οφείλει να δηλώσει άμεσα παύση λειτουργίας στην ΕΕΤΤ προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. H EETT δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσε λίδα της, καλεί όλους του Φορείς και Καταχωρούμενους να επιλέξουν νέο Καταχωρητή, απενεργοποιεί την πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της.
28. Στις περιπτώσεις των παρ. 26 και 27 του παρόντος άρθρου με την διαγραφή του Καταχωρητή και την απενεργοποίηση του εάν οι Καταχωρούμενοι δεν μεριμνήσουν για την μεταφορά Ονομάτων Χώρου σε άλλον Καταχωρητή τα ονόματα εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι την λήξη τους αλλά δεν μπορεί να γίνει καμία πράξη επ' αυτών.
29. Στην περίπτωση που ένας Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου λειτουργεί και ως Πάροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP), οι Λύτες (Resolvers) στο δίκτυο πρόσβασης δεν πρέπει να είναι Αρμόδιοι Εξυπηρετητές Ονομάτων (Authoritative Domain Name Server) για άλλα αρχεία ζώνης Ονομάτων Χώρου, με εξαίρεση τα Ονόματα Χώρου στα οποία ο ίδιος ο Πά ροχος υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP) είναι Φορέας/δικαιούχος.
30. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ, δύναται να επιτραπεί στους Καταχωρητές να γνωστοποιούν σε τρίτους στοιχεία καταχώρησης φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που είναι νομικά πρόσωπα.
31. Περιοριστικά, για την περίπτωση λάθους υποβολής στοιχείων καταχωρούμενου από τον Καταχωρητή, επιτρέπεται η διόρθωσή τους μετά την εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr με δήλωση μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπώνυμου. Στην περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης ο Καταχωρητής υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τον φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. Η πράξη είναι χρεώσιμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό για τις Δηλώσεις Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπώνυμου.

Άρθρο 18
Διαγραφή Καταχωρητή και άλλες διοικητικές κυρώσεις
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού η ΕΕΤΤ δύναται κατά το άρθρο 77, παρ. 3, του Ν. 4070/2013, κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων, να επιβάλει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) Διαγραφή Καταχωρητή
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί στην διαγραφή του από την λίστα Καταχωρητών. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης με την οποία διατάσσεται η διαγραφή Καταχωρητή, η ΕΕΤΤ απενεργοποιεί τον Καταχωρητή από το Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Κα ταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της, δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστο σελίδα της, και καλεί όλους τους φορείς των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία διαχειρίζεται ο Καταχωρητής να επιλέξουν νέο Καταχωρητή. Η ΕΕΤΤ δύναται με απόφασή της να μην δεχθεί Γνωστοποίηση Καταχωρητή από πρόσωπο το οποίο έχει διαγραφεί ως Καταχωρητής με απόφαση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
β) Πρόστιμο κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ) Σύσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 19
Προστασία Δεδομένων
1. Tα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους σε περίπτωση προηγούμενης ρητής άρνησης του δικαιούχου.
2. Κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω, η EETT σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr εφόσον υπάρχει σχετική Εισαγγελική Παραγγελία.
3. Κατόπιν εκδόσεως σχετικής αποφάσεως της ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να επιτραπεί στους Καταχωρητές να κοινοποιούν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που ανήκουν στην διαχείρισή τους και που δεν έχουν αρνηθεί ρητά την δημοσιοποίησή τους, εφόσον τους υποβληθεί σχετική αίτηση.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι Καταχωρητές συγκεντρώνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προσώπων που υποβάλλουν δηλώσεις καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή δηλώσεις άλλων πράξεων επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr μόνο στο βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των Δηλώσεων αυτών. Η συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται, χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΤΕΛΗ
Άρθρο 20
Τέλη εκχώρησης και χρήσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
1. Οι Καταχωρούμενοι είναι υποχρεωμένοι να κατα βάλλουν στην ΕΕΤΤ ανταποδοτικά τέλη: α) για την εκχώρηση ώστε να καλύπτεται το διαχειριστικό κόστος της ΕΕΤΤ και
β) για την χρήση των Ονόματων Χώρου με κατάληξη .gr.
2. Για κάθε πράξη εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. ή ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή μεταβίβασης  Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου Φορέα, ανανέωσης εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, o Καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ τα τέλη τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα Δ του παρόντος Κανονισμού.
Για τις ανωτέρω πράξεις δεν αποδίδονται στην ΕΕΤΤ τέλη σε περίπτωση δήλωσης η οποία θεωρείται ανυπόστατη. Η χρέωση της ανανέωσης, μεταβίβασης και Μεταβολής Επωνυμίας/ Ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου καλύπτει και την ανανέωση, μεταβίβαση και Μεταβολή Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα για οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος και τα οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεώς του.
3. Ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωμή τελών από τους Καταχωρούμενους και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ όπως για την εισαγωγή εγγραφών DNSSEC (DS Records) στο Μητρώο.
4. Οι Καταχωρητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, επί ποινή διαγραφής από τον δημοσιευμένο από την ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, για την καταβολή στην ΕΕΤΤ των τελών για εκχωρήσεις Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, ενεργοποιήσεις δεσμευμένων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, μεταβιβάσεις - Μεταβολές Επωνυμίας/ Ονοματεπωνύμου του Φορέα, ανανεώσεις εκχωρημένων ή ενεργοποιημένων δεσμευμένων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, των Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν.
5. Τα τέλη που απαιτεί ο Καταχωρητής από τον Καταχωρούμενο καθώς και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών που διέπουν τις ενέργειες επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr θα πρέπει να αναγράφονται στο δικτυακό τόπο του Καταχωρητή.
6. Η αναγραφή των τελών γίνεται σε ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιμη θέση του δικτυακού τόπου του Καταχωρητή ούτως ώστε να δύνανται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ να διενεργούν ελέγχους τιμών κατά βούληση.
7. Απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής από τον δημοσιευμένο από την ΕΕΤΤ Κατάλογο Καταχωρητών, η επιβολή από Καταχωρητή σε Καταχωρούμενο τελών υψηλoτέρων από αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα Δ.
8. Για την διεξαγωγή Ακρόασης στο πλαίσιο του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, κατόπιν καταγγελίας για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κανονισμού, απαιτείται από τον Καταγγέλοντα η καταβολή τέλους ποσού 200 ευρώ εάν είναι φυσικό πρόσωπο και 400 ευρώ εάν είναι νομικό πρόσωπο σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.
9. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρμόζει με απόφασή της το ύψος των τελών του Παραρτήματος Δ. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δημοσιεύσεως της Αποφάσεως και ενάρξεως της ισχύος της δε μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Άρθρο 21
Άσκηση Εποπτείας και άλλες διατάξεις
1. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
2. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο και οι Καταχωρητές πρέπει να παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε σχετική πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη από την ΕΕΤΤ για τη διαχείριση της ονοματοδοσίας του Διαδικτύου ή για στατιστικούς λόγους.
3. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ Τριμηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία περιλαμβάνει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, σχετικά με τη διαχείριση του χώρου. gr, όπως το περιεχόμενο αυτής της Έκθεσης ορίζεται από καιρό σε καιρό από την ΕΕΤΤ.
4. Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε δημοσίευση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σεβόμενη την αρχή της διαφάνειας της αναλογικότητας και το επαγγελματικό απόρρητο.
5. Η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες, με στόχο την ενίσχυση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των καταναλωτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Από την θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 593/Β'/14.4.2011).
2. Ο παρών Κανονισμός διέπει όλα τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία έχουν εκχωρηθεί μέχρι τη θέση του σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία από την οποία εκχωρήθηκαν.
3. Αιτήσεις για πράξεις επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και υποβλήθηκαν στο Μητρώο πριν την 30.10.2011 και εκκρεμούν διεκπεραιώνονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων κατά την ημερομηνία υποβολής τους.
4. Καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού και εκκρεμούν διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις πριν από την θέση σε ισχύ του παρόντος διατάξεις.

Άρθρο 23
Έναρξη Ισχύος
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 21.7.2013 και ώρα 11:00 π.μ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣΣπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________
domain names 2628453321043995305

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item