Φόρτωση...

Η Καταγγελία Ομόρρυθμης Εταιρείας μετά το ν. 4072/2012Τέθηκε υπόψιν μου το παρακάτω θέμα.
Από νομική σκοπιά δεν αποτελεί βεβαίως πρόκληση. Επειδή όμως πολλοί εκεί έξω πιθανόν να την «πατήσουν» μένοντας στο καθεστώς που ίσχυε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καλό είναι να αποσαφηνίσουμε το ζήτημα για την αποφυγή περαιτέρω μη ηθελημένων συνεπειών.

Ιστορικό:
«Είμαι εταίρος και διαχειριστής της «ΑΒΓ» Ο.Ε. (ομόρρυθμης εταιρείας).
Διαχειριστές βάσει διάταξης καταστατικού είναι και υπόλοιποι δύο ομόρρυθμοι εταίροι.
Τα μεταξύ μας προβλήματα κατέστρεψαν τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και γι’ αυτό το λόγο έχουμε σταματήσει ακόμη και να μιλάμε.
Όμως έχω ήδη επενδύσει χρήματα, ενώ πολλές συμβάσεις (πχ λογαριασμοί τραπέζης, τηλεφώνου κλπ) συνεχίζουν ακόμη στο όνομά μου, με αποτέλεσμα να καλούμαι να πληρώσω για χρήσεις που δεν κάνω, σε μία εταιρεία με την οποία ουδεμία σχέση έχω πλέον και από την οποία κανένα πλέον όφελος δεν έχω.
Σκεπτόμενος ότι μόνη επιλογή μου είναι να φύγω από την εταιρεία, τους κοινοποίησα με εξώδικο τη λύση της εταιρείας; Είμαι καλυμμένος;»


Όχι.
Με το ν. 4072/2012, καταργήθηκε το δικαίωμα μονομερούς (εξώδικης) καταγγελίας ομορρύθμου εταιρείας αορίστου χρόνου.
Νομική βάση της ως άνω καταγγελίας ήταν – υπό το προγενέστερο καθεστώς – οι διατάξεις των άρ. του ΑΚ για την αστική εταιρεία, και συγκεκριμένα το άρ. 767 ΑΚ[1], το οποίο όμως, δεν ισχύει δυνάμει της συνδυαστικής ερμηνείας των άρ. 249[2] (ιδίως βλ. παρ. 2) και 259[3] ν. 4072/2012.

Πλέον, η μονομερής άτυπη καταγγελία για οποιοδήποτε λόγο έχει αντικατασταθεί με την αίτηση λύσης της εταιρείας (απευθύνεται κατά των άλλων δύο εταίρων) στο ειρηνοδικείο (διαδικασία εκουσίας βλ. άρ. 20 ν. 4055/2012 και αρ. 1 ν. 4077/2012) για σπουδαίο λόγο.

I.          Τί δικαιώματα έχει ο «απομονωμένος» εταίρος;

-     Να καλέσει τους αντίδικους σε λογοδοσία[4]. Είναι κρίσιμο να δούμε σε τί κατάσταση χρεών είναι η εταιρεία, γιατί αν έχει ζημιές τις φορτωνόμαστε εξίσου[5]
-     Έχει δικαίωμα σε προσωρινή δικαστική προστασία. Η συμφωνία για τη μη σφράγιση στο καταστατικό είναι άκυρη, γιατί δεν μπορεί να αποκλείσει ασφαλιστικό μέτρο, αφού είναι αναγκαστικού δικαίου διάταξη (ούτε καν η συμφωνία περί υπαγωγής σε διαιτησία δεν μπορεί να αποκλείσει τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου).
-    Να κάνει αίτηση στο Ειρηνοδικείο με αίτημα λύση της εταιρείας για σπουδαίο λόγο.
-     Να κάνει αίτηση στο Ειρηνοδικείο  με αίτημα την αποβολή των άλλων δύο εταίρων από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μόνο εφόσον όμως μπορεί να έχει βρει και να έχει καταχωρίσει σε δύο μήνες άλλο / άλλους εταίρο / εταίρους στο Γ.Ε.ΜΗ., έτσι ώστε να μη μείνει μονοπρόσωπη η εταιρεία και εξαναγκασθούμε σε λύση (βλ. άρ. 267) [6]
-     Έχει δικαίωμα εκούσιας εξόδου από την εταιρεία. Αυτή γίνεται με μονομερή δήλωση. Έχουμε δικαίωμα απόδοσης της συμμετοχής μας, όμως στο τέλος της εταιρικής χρήσης 


II.      Τί δεν δικαιούται ο «απομονωμένος» εταίρος

-     Να λύσει την εταιρεία με καταγγελία χωρίς δικαστική απόφαση.
-     Να αποβάλει τους εταίρους και να μείνει η εταιρεία ως ‘μονοπρόσωπη’ για παραπάνω από δύο μήνες.

III.   Ποια τα δικαιώματα των υπολοίπων εταίρων;

Οι εταίροι που τρέχουν την εταιρεία, μπορούν με αίτηση στο Ειρηνοδικείο, ακολουθώντας τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας να προκαλέσουν αυτοί τον αποκλεισμό του «απομονωμένου» εταίρου, την έξοδό του με λίγα λόγια από την εταιρεία, επικαλούμενοι σπουδαίο λόγο (πχ παντελής έλλειψη επικοινωνίας, αφάνεια κλπ) κατ’ άρθρο 263 ν. 4072/2012[7].
Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει κατ’ άρ. 264 [8] ν. 4072/2012, να αποδοθεί στον τελευταίο η πλήρης αξία της συμμετοχής του, νομιμοτόκως.

σ.σ.: στην περίπτωση που η καταγγελία προβλέπεται ρητά στο καταστατικό, τότε η λύση της εταιρείας μπορεί να γίνει και με εξώδικη καταγγελία
[1] 767 ΑΚ «Εταιρία που έχει αόριστη διάρκεια λύνεται οποτεδήπτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου.
Αν ο εταίρος κατάγγειλε την εταιρία άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί την άκαιρη καταγγελία, ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση στους άλλους εταίρους.»

[2] Άρ. 249 «1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.

[3] Άρ. 259 « 1. Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας.
2. Η αίτηση εκδικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.»

[4] Άρθρο 254 παρ. 4.  ν. 4072/2012 : «Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας.»

[5]Άρθρο 264 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου: « 3. Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών της εταιρείας, ο εξερχόμενος ή αποκλειόμενος εταίρος υποχρεούται να τα καλύψει κατά το λόγο της συμμετοχής του στις ζημίες.»

[6] Άρθρο 267 Μονοπρόσωπη εταιρεία: «Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε δύο μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου. »

[7] Άρθρο 263 Αποκλεισμός εταίρου

Αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη λύση της εταιρείας σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 259 [αίτηση εκουσίας για λύση για σπουδαίο λόγο], το μονομελές πρωτοδικείο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αντί της λύσης της εταιρείας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου.

[8] Άρθρο 264 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου

1. Σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου η εταιρεία του αποδίδει αυτούσια τα αντικείμενα που είχε εισφέρει κατά χρήση.
2. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση, ο εξερχόμενος ή ο αποκλειόμενος εταίρος, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 261 [Ο.Ε. ορισμένου χρόνου], έχει αξίωση κατά της εταιρίας για καταβολή της πλήρους αξίας της συμμετοχής του. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των εταίρων ως προς την αξία συμμετοχής, η αξία που καταβάλλεται ορίζεται από το δικαστήριο το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών της εταιρείας, ο εξερχόμενος ή αποκλειόμενος εταίρος υποχρεούται να τα καλύψει κατά το λόγο της συμμετοχής του στις ζημίες.
Slider 199662592600602587

Δημοσίευση σχολίου

  1. Ανώνυμος4/6/14, 11:11 μ.μ.

    θα θελα τη βοηθεια σας!!συμβουλεψετεμε!!!είμαι μελος ομορυθμης εταιριας ορισμενου χρονου της οποιας ο ενας εταίρος που ηταν και διαχειριστης εχει απεβιωση.ο 3ος εταίρος που είναι και ο ουσιαστικος ιδιοκτητης της εταιριας αρνειτε το κλεισιμο Η τη λυση Η δεν ξερω τι άλλο,, Τι πρεπει να κανω από την μερια μου για την λυση Η τη διαγραφη μου από την εταιρια?ευχαριστο

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δεν είναι χώρος παροχής συμβουλών αγαπητέ μου εδώ. Η συμβουλή είναι εργασία επίπονη, επιστημονική και προσωποποιημένη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item