Φόρτωση...

Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄)» ΦΕΚ Α΄ 225/18.10.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΕΚ Α΄ 225/18.10.2013 [ημ/νία κυκλ. 21.10.2013]

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄)».

              Πρωτ. 9789
Αριθμ.
              Διεκπ.: 6600


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.97), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 11 παρ. 4 και 118 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
3. Την από 30 Σεπτεμβρίου 2013 πρόταση του Προέδρου της Βουλής.
4. Την από 9 Οκτωβρίου έκθεση της επί του Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.
5. Την κατά Δ΄ συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2013 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, κατά την οποία ψηφίσθηκε η από 30 Σεπτεμβρίου 2013 πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄)», παραγγέλλουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α/10.4.1997), όπως ισχύειΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Κοινοβουλευτική Διαφάνεια
Μετά το άρθρο 164Ε προστίθεται νέο άρθρο 164ΣΤ, που έχει ως εξής:
«Άρθρο 164ΣΤ
1. Σε ειδική ενότητα ή κατηγορία της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων, και υπό τον τίτλο «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια», αναρτώνται:
α) πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων,
β) εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που εκδίδει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων,
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός - απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και πίνακες στοχοθεσίας και επίτευξης ή απόκλισης στόχων,
δ) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης μελών συλλογικών ή μονοπρόσωπων οργάνων της Βουλής,
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής,
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής, ανεξαρτήτως, αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,
ζ) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής,
η) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού στη Βουλή,
θ) πίνακες με τον αριθμό του προσωπικού της Βουλής, ανά κατηγορία, και τον αριθμό των επιστημονικών συνεργατών των Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικαιροποιημένοι ανά τρίμηνο,
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό,
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών,
ιβ) πράξεις αποδοχής δωρεών προς τη Βουλή των Ελλήνων,
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού,
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών στο εξωτερικό,
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.
2. Για τις πράξεις ή αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 3, του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
3. Οι πράξεις της περίπτωσης ιδ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων εντός δέκα (10) ημερών, μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης.
4. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής καθορίζονται, κατά τρόπο αποκλειστικό, η ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της χρονικής διάρκειας ανάρτησης των πράξεων στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ανάρτηση πράξεων σε ειδικό πεδίο της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων, που αφορούν σε ειδικές υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από αυτήν.
Επίσης, είναι δυνατή η επέκταση της υποχρέωσης ανάρτησης στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων και σε άλλες πράξεις, με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 2
Θέματα Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Καλύψεως
Στο άρθρο 28 (πρώην άρθρα 34/24) προστίθεται παράγραφος 2, που έχει ως εξής:
«2. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής είναι δυνατή η μεταφορά στην Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως των θέσεων των προσληφθέντων και υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δυνάμει Ειδικών Κανονισμών [άρθρο 100 (πρώην 106/94)] Ιατρών και Νοσηλευτών, καθώς και των υπηρετούντων με ειδικότητες αντίστοιχες κλάδων μονίμων Ιατρών και Νοσηλευτών, με αντίστοιχη κατάργηση των θέσεων που προβλέπονται στους ανωτέρω Ειδικούς Κανονισμούς».
Άρθρο 3
Τοποθετήσεις υπαλλήλων της Βουλής
1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 35 (πρώην άρθρα 41/30) προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής, και αναριθμούνται αντιστοίχως οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 του άρθρου 35 (πρώην άρθρα 41/30) σε παραγράφους 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:
«4. Η τοποθέτηση υπαλλήλου της Βουλής σε Γραφείο Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας προϋποθέτει τη συναίνεση του υπαλλήλου».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 (πρώην άρθρα 41/30) διαγράφεται η φράση «του δημόσιου τομέα, ...ν. 2190/1994» και αντικαθίσταται από τη φράση «από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 του παρόντος Κανονισμού».
Άρθρο 4
Λοιπά ζητήματα
1. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 36 (πρώην άρθρα 42/31) προστίθεται περίπτωση η’, που έχει ως εξής:
«η) Λύεται η υπαλληλική τους σχέση έπειτα από παραίτηση».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 (πρώην άρθρα 87/75) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετάταξη των υπαλλήλων της Βουλής σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κάθε φύσεως οργανισμούς επιτρέπεται με τη διαδικασία του άρθρου 110 (πρώην άρθρα 116/104) του παρόντος Κανονισμού. Απόσπαση τους στους προαναφερόμενους φορείς δεν επιτρέπεται».
Άρθρο 5
Γραφείο Διπλωματικού Συμβούλου
Το άρθρο 27 (πρώην άρθρα 33/23) τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 η φράση «ή Β΄» διαγράφεται.
β) Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 διαγράφεται η λέξη «Β΄».
γ) Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η άρση των αποσπάσεων του εδαφίου (α) γίνεται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Προέδρου της Βουλής».
Άρθρο 6
Παράταση προθεσμίας
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 80 (πρώην άρθρα 86/74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η μη εμπρόθεσμη έκδοση της προαναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο απόφασης, σε κάθε περίπτωση, δεν κωλύει την εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου».
Άρθρο 7
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 95 (πρώην άρθρα 101/89) καταργούνται και αναριθμούνται αντιστοίχως οι επόμενες παράγραφοι.
2. Στο τέλος της παραγράφου 5 (νέας παραγράφου 3) του άρθρου 95 (πρώην άρθρα 101/89) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Καμία αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβάλλεται, από όπου κι αν προβλέπεται, για υπερωριακή απασχόληση ή τυχόν δαπάνες κίνησης σε όσους, πέραν της εργασίας τους στη Βουλή των Ελλήνων, απασχολούνται ή υπηρετούν με σχέση ή σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής και λαμβάνουν αποδοχές και από άλλη υπηρεσία, φορέα και νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από 1η Νοεμβρίου 2013».
3. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 164 Δ προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013».
Άρθρο 8
Ρύθμιση ζητημάτων βαθμολογικής κατάταξης στενογράφων - Δόκιμοι στενογράφοι
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 82 (πρώην άρθρα 88/76) τροποποιείται ως εξής:
α) Η λέξη «Α΄» διαγράφεται και αντικαθίσταται από τη λέξη «καταληκτικό».
β) Στο τέλος του εδαφίου και μετά τη λέξη «στενογράφου» προστίθεται φράση που έχει ως εξής:
«, με εξαίρεση όσους είχαν επιτύχει στην παραπάνω δοκιμασία και είχαν προαχθεί στον Α΄ βαθμό πριν την εφαρμογή του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)».
2. Στο άρθρο 164Δ, μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως ακολούθως, και αναριθμείται αντιστοίχως η παράγραφος 6 του άρθρου 164Δ σε παράγραφο 7:
«6. Ως προς τους δόκιμους υπαλλήλους στενογράφους της προκήρυξης 1 Γ/2010 (ΦΕΚ 3/22.9.2010, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και σε ό,τι αφορά αποκλειστικά τον προσδιορισμό των μισθολογικών τους αποδοχών, ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των οριστικών πινάκων διοριστέων-κατάταξης υποψηφίων (επιλαχόντων) (ΦΕΚ 463 Γ΄/14.7.2011)».
Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Γραφείου Τύπο και Κοινοβουλευτικής Πληροφορήσεως
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 30 (πρώην άρθρο 36) προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:
«Στο Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφορήσεως ανήκουν επίσης οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. η χορήγηση αδειών εισόδου σε δημοσιογράφους αναγνωρισμένων Ενώσεων Τύπου και σε φωτορεπόρτερ αναγνωρισμένων Ενώσεων, για την κάλυψη γεγονότων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο κτήριο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων ή στο χώρο συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων,
β. η αποδοχή ή μη αποδοχή της αίτησης διαπίστευσης, ως κοινοβουλευτικού συντάκτη, των δημοσιογράφων εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, και
γ. η άρση χορηγηθείσας διαπίστευσης κοινοβουλευτικού συντάκτη.
Κριτήρια για την αποδοχή ή μη αποδοχή της ανωτέρω αίτησης διαπίστευσης αποτελούν η κάλυψη από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κατά κύριο αντικείμενο και σε καθημερινή βάση, της κοινοβουλευτικής ειδησεολογίας, η χρονική προτεραιότητα υποβολής του σχετικού αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, και η διαθεσιμότητα του καθοριζόμενου από τη Βουλή, χώρου της αίθουσας των κοινοβουλευτικών συντακτών.»
Άρθρο 10
Διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής
Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 139 (πρώην άρθρα 145/133) διαγράφονται οι λέξεις «της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος» και αντικαθίστανται με τις λέξεις «οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ιδρύματος, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, επιλέξει η Βουλή των Ελλήνων».
Άρθρο 11
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
Ειδικότερες ρυθμίσεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 38 (πρώην άρθρα 44/33) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) εφαρμόζονται μόνο για όσους Προϊ-σταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Βουλής έχουν τοποθετηθεί, κατόπιν κρίσεως από την Επιτροπή Κανονισμού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Βουλής αντιστοίχως».
2. Η παράγραφος 24 του άρθρου 87 (πρώην άρθρα 93/81) τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 24 του άρθρου 87 (πρώην άρθρα 93/81) καταργείται,
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 24 του άρθρου 87 (πρώην άρθρα 93/81) διαγράφεται μετά τη λέξη «ακαταλληλότητας», η λέξη «που» και αντικαθίσταται από τη λέξη «όπου».
Άρθρο 12
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
1. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 30Α (πρώην άρθρο 36Α) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Γραφείο έχει συμβουλευτικό ρόλο και υποστηρίζει επιστημονικά τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των δύο Επιτροπών της Βουλής (της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, καθώς και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων), αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων της τριμηνιαίας έκθεσης η οποία υποβάλλεται προς τις ανωτέρω επιτροπές,
(β) την παρακολούθηση της εφαρμογής των δημοσιονομικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που ψηφίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων (νομοσχέδια και Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής) και την υποβολή εκθέσεων προς τις ανωτέρω επιτροπές για τυχόν αποκλίσεις,
(γ) τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με τον προϋπολογισμό του Κράτους, την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του προϋπολογισμού, των προβλέψεων για τα δημόσια έσοδα και δαπάνες και τη διατηρη-σιμότητα των μακροχρόνιων δημοσιονομικών μεγεθών.
Το Γραφείο συντάσσει και υποβάλλει προς τις ανωτέρω Επιτροπές, εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται στα Μεσοπρόθεσμα Δημοσιονομικά Πλαίσια Στρατηγικής, τις παραδοχές των μακροοικονομικών εκτιμήσεων και δημοσιονομικών προβλέψεων, που αυτά θέτουν και τη συνολική εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής της Γενικής Κυβέρνησης με τις αρχές και τις διαδικασίες του νόμου για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
Το Γραφείο συνεργάζεται με άλλους εγχώριους ή διεθνείς κοινοβουλευτικούς θεσμούς ή άλλους δημόσιους φορείς σε σχετικά θέματα».
«4. Το Γραφείο στελεχώνεται: α) με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του παρόντος Κανονισμού, β) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως, με απόσπαση ή μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 του παρόντος και με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού με θητεία και γ) με πρόσληψη διοικητικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις στελέχωσης με την, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω υπό στοιχείο β’, διαδικασία, απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής και του Συντονιστή. Για τη στελέχωση του Γραφείου δεν ισχύει η αναλογία που προβλέπεται στο άρθρο 80 του παρόντος Κανονισμού».
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 30Α (πρώην άρθρο 36Α) προστίθεται μετά τη φράση «την εσωτερική λειτουργία» η φράση «τις οργανικές θέσεις» και διαγράφεται η φράση «τις θέσεις» μετά τη φράση «και ειδικότητες».
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ


Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών 

***Σας άρεσε; Διαδώστε το***
___________________________________________________________________________
Νομοθεσία 3124152077743294288

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item