Φόρτωση...

Προκήρυξη επιλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Κηφισιάς
Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, ο οποίος θα δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και θα διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση, που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, Διονύσου και Μυρσίνης, αρμόδια κα. Γάσπαρη Κυριακή, τηλ: 213 2007 274,275, 276.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Έδρα: Διονύσου & Μυρσίνης Τηλ. Κέντρο: 213 2007 100
ΚΗΦΙΣΙΑ 27/1/2015
Αρ.πρωτ. 3466
Προκήρυξη επιλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/2014.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3852/2010
3)Την εγκύκλιο 59/74869/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση της θέσης του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 18 Φεβρουαρίου 2015.
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας (κατά το άρθρο 77 παρ.1Ν 3852/2010). Δεν μπορεί να επιλεγεί σαν συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχεται καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ' ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους. Η επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η θητεία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ακολουθεί την Δημοτική περίοδο, λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον επιλεγεί, εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του (βλ. άρθρο 93 ν. 3852/2010).
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν ως συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης πρέπει να καταθέσουν σχετική Δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Δύνανται όμως να γνωστοποιήσουν την υποψηφιότητα τους οποτεδήποτε. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email).
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, Διονύσου και Μυρσίνης, αρμόδια κα. Γάσπαρη Κυριακή, τηλ: 213 2007 274,275, 276.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.
Με τιμή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ.ΘΩΜΑΚΟΣΣυμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 2171147745098093604

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item